Cham's House Koh Kood Resort เกาะกูด Ko Kut Trat Thailand

KohKoodTratKohKoodKohKoodKohKoodKohKoodKohKoodKohKoodKohKoodKohKoodKohKoodKohKoodKohKoodKohKoodKohKoodKohKoodKohKoodKohKoodKohKoodKohKoodKohKoodKohKoodKohKoodKohKoodKohKoodKohKoodKohKoodKohKoodKohKoodKohKoodKohKoodKohKoodKohKoodKohKood
Loading Maps

Tour Descriptions

Day 1: กรุงเทพ (D)

Time Description
เช้า ตัวแทนบริษัทฯ รอต้อนรับนักท่องเที่ยว ณ บริเวณประตู 2 ฝั่งผู้โดยสารขาเข้า ณ สนามบินสุวรรณภูมิตามเวลาและไฟล์ทบินของนักท่องเที่ยว ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิเพื่อพานักท่องเที่ยวเข้าเช็คอิน ณ โรงแรมที่พัก Hotel Once Bangkok (ระดับ 4 ดาว หรือใกล้เคียง)
เย็น นำนักท่องเที่ยวออกจากโรงแรมที่พัก ไปยังท่าเรือโรงแรม Anantara Bangkok Riverside Resort & Spa เพื่อนำท่านล่องเรือพร้อมรับประทานอาหารเย็น บนเรือมโนราห์ท่านจะได้ลิ้มรสอาหารไทยรสชาติดั้งเดิมจากเชฟมืออาชีพ พร้อมอิ่มเอมไปกับทัศนียภาพริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงเย็น และช่วงค่ำคืน ท่านจะได้ชมวัดพระแก้ว วัดโพธิ์และวัดอรุณราชวราราม ซึ่งมีการประดับไฟอย่างสวยงาม
21.30 เดินทางกลับถืงท่าเรือ Anantara Bangkok Riverside Resort & Spa และขึ้นรถเพื่อนำท่านกลับยังที่พัก
22.00 เดินทางถึงที่พักเพื่อให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

Day 2: กรุงเทพ – วัด/วัง – คาลิปโซ่ (B/D/L)

Time Description
09.00 ตัวแทนบริษัทฯ รอรับท่าน ณ บริเวณ Lobby โรงแรมหลังจากท่านรับประทานอาหารเช้า
10.00 เดินทางถึงวัดพระแก้ว หรือ วัดพระศรีรัตนะศาสดารามเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2325 พร้อมกับการสร้างพระบรมมหาราชวัง และกรุงรัตนโกสินทร์สืบตามราชประเพณีการสร้างพระอารามในพระราชฐานสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยมีพระราชประสงค์จะให้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิทำด้วยมณีสีเขียวสดใสเนื้อเดียวกันทั้งองค์ หน้าตักกว้าง 48.3 เซนติเมตร สูงจากฐานถึงยอดพระเศียร 66เซนติเมตร ซึ่งทรงมีพระราชศรัทธาเคารพเลื่อมใสเป็นที่ยิ่งทั้งยังได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระนามใหม่ให้ต้องกับการมีพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระองค์นี้เป็นศิริสำหรับพระนครว่า “กรุงรัตนโกสินทร์อินท์อโยธยา” อันมีความหมายว่า “เป็นที่เก็บรักษาไว้ขององค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร” รัชกาลที่ 1 ทรงสร้างวัดพระศรีรัตนศาสดารามพร้อมๆกับการสร้างพระราชมณเฑียรและป้อมปราการในพระบรมมหาราชวัง แต่สิ่งก่อสร้างในพระบรมมหาราชวังครั้งแรกนั้นเป็นเครื่องไม้ทั้งสิ้นเว้นแต่วัดพระแก้วเท่านั้นที่ก่ออิฐถือปูน วัดพระแก้วสร้าง 2 ปีก็เสร็จลงในปี พ.ศ.2327 ภายในวัดประกอบด้วยพระอุโบสถ(มีภาพเขียนฝาผนัง)พระระเบียงรอบวัด(ผนังเขียนเรื่องรามเกียรติ์)หอมณเฑียรธรรมตั้งอยู่กลางสระน้ำด้านเหนือของพระอุโบสถ พระเจดีย์ทอง 2 องค์ ตั้งอยู่หน้ามณเฑียรธรรม หอระฆังตั้งอยู่ด้านขวาของพระอุโบสถระฆังซึ่งนำมาจากวัดสระเกศ ศาลาราย 12 หลัง และทรงโปรดให้เชิญพระเทพบิดา คือ พระรูปสมเด็จพระรามาธิบดี(อู่ทอง) ซึ่งเป็นปฐมวงศ์สร้างกรุงเก่ามาแปลงเป็นพระพุทธรูปหุ้มเงิน ปิดทอง ประดิษฐานไว้ในพระวิหาร พระวิหารนั้นพระราชทานนามว่า“หอพระเทพบิดร”วัดพระศรีรัตนศาสดารามได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์มาโดยตลอด การบูรณะครั้งใหญ่ทั้งพระอารามมีขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องจากวัดชำรุดทรุดโทรมลงมาก และในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้มีการบูรณะเพื่อเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 100 ปี ใน พ.ศ.2425 ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯให้มีการบูรณปฏิสังขรณ์ทั้งพระอารามในโอกาสที่มีพระราชพิธีฉลองพระนครครบ 150 ปี และในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชโปรดเกล้าฯให้บูรณปฏิสังขรณ์ทั้งพระอารามอีกครั้งใน พ.ศ. 2525 เมื่อมีการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปีโดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์ประธานในการบูรณะ โดยระหว่างการเยี่ยมชมจะมีเจ้าหน้าที่บรรยายให้ท่านทราบถึงประวัติและความสำคัญของวัดพระแก้วตลอดการเยี่ยมชม
11.30 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่นบริเวณหน้าวัดพระแก้ว
13.00–16.00 นำท่านเยี่ยมชมวัดโพธิ และ ขึ้นเรือข้ามฝั่งแม่น้ำเพื่อเยี่ยมชมวัดอรุณ
16.00–17.00 นำท่านออกเดินทางไปยัง AsiaTique The RiverFront เพื่อให้ท่านได้เดินเล่นพักผ่อนและชมทัศนียภาพยามเย็น
18.00 รับประทานอาหารเย็น พร้อมชมรำไทย ณ ห้องอาหารของโรงละคร คาลิปโซ่
19.00-21.30 ชมโชว์ Calypso Cabaret อันตระการตา
22.00 นำท่านกลับยังโรงแรมที่พัก

Day 3: กรุงเทพ – เกาะกูด (B/L/D)

Time Description
06.00 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม แล้วออกเดินทางไปยังท่าเรือแหลมศอก จังหวัดตราด
12.00 เดินทางถึงท่าเรือแหลมศอก จังหวัดตราด และเตรียมตัวขึ้นเรือเฟอร์รี่ ข้ามฟากยังเกาะกูด รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารบริเวณท่าเรือ แหลมศอก
13.00–14.15 ออกเดินทางจากท่าเรือแหลมศอกไปยังท่าเรือเกาะกูด
14.30 รถรับ-ส่งของโรงแรม Cham’s House รอรับท่าน ณ​ บริเวณท่าเรือ
15.00 เดินทางถึงโรงแรม Cham’s House ต้อนรับท่านด้วย Welcome Drink ก่อนนำท่านเข้าเช็คอิน ห้องพัก แบบ Deluxe Ocean View
16.00 ออกเดินทางจากโรงแรมเพื่อไปชมหมู่บ้านชาวประมงพื้นบ้านของเกาะกูด หรือ พักผ่อนตามอัธยาศัยก่อนถึงมื้ออาหารเย็น
19.00 รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม บริการท่านด้วย เมนูเซ็ทอาหารไทย หลังรับประทานอาหารเย็นแล้ว เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

Day 4: เกาะกูด - ดำน้ำ (B/L/D)

Time Description
09.00 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากรับประทานอาหารเช้าแล้ว นำท่านออกเดินทางไปยังท่าเรือเพื่อขึ้นเรือ Speed Boat ส่วนตัวเพื่อนำท่านออกไปดำน้ำตื้น แบบ Snorkel
12.00–13.00 รับประทานอาหารกลางวัน (Lunch Box
13.30–15.30 หลังจากรับประทานอาหารกลางวัน ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการดำน้ำตื้น ในอีก 2 เกาะ
16.00 นำท่านเดินทางกลับสู่ฝั่งและนำท่านกลับสู่ที่พักเพื่อให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม บริการท่านด้วยเมนูเซ็ทอาหารไทย พร้อม Seafood Bucket แบบไม่อั้น แล้วเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะใช้ บริการ Bombyx Beach Bar ชิลๆก่อนเข้านอน

Day 5: เกาะกูด – กรุงเทพ (B/L)

Time Description
08.00 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากรับประทานอาหารเช้า เช็คเอาท์และออกเดินทางสู่ท่าเรือเกาะกูด
10.00–11.15 ออกเดินทางจากท่านเรือเกาะกูดกลับมายังท่าเรือแหลมศอกจังหวัดตราด
12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
13.00–17.00 หลังจากรับประทานอาหารกลางวันออกเดินทางจากจังหวัดตราดกลับสู่กรุงเทพ
18.00 นำท่านเดินทางกลับ สู่กรุงเทพเพื่อเช็คอิน ณ โรงแรม
20.00 นำท่านเดินทางสู่ เยาวราชเพื่อนำท่านไปเที่ยวชาม China Town ยามค่ำคืน ละลานตาไปกับอาหารการกินตลอดถนนเยาวราชนี้หลังจากนั้นนำท่านกลับสู่ที่พัก เพื่อให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

Day 6: กรุงเทพ - สนามบิน (B)

Time Description
09.00 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม แล้วเช็คเอาท์ออกจากโรงแรม เพื่อ ส่งท่านที่สนามบิน ตามไฟล์ทบินของลูกค้า

Condition

**ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ต่อท่าน ผู้ใหญ่ 49,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี 39,900 บาท, ทารก ไม่เสียค่าใช้จ่าย

อัตรานี้รวม
1. ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป และ กลับ สายการบินไทย
2. ค่าเข้าสถานที่ต่าง ๆ ตลอดการเดินทาง
3. รถนำเที่ยวส่วนตัวพร้อมคนขับตลอดการเดินทาง
4. มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยวบริการท่านตลอดการเดินทาง
5. ค่าอาหาร 17 มื้อ รวมอาหารว่าง
6. ค่าที่พัก ระดับ 3.5 – 4 ดาวตลอดการเดินทาง
7. ค่าดำเนินการขอวีซ่า และ ค่าประกันชีวิต วงเงิน 2,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากตารางที่กำหนดไว้
3. ค่าทิปคนขับรถ 10 ยูโร / ท่าน / วัน
4. ค่าน้ำหนักกระเป๋าในกรณีที่น้ำหนักเกินว่าสายการบินกำหนด
5. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จในนามบริษัทฯ)ค่าทิปไกด์และผู้นำเที่ยวคนไทย แล้วแต่ลูกค้าจะเห็นสมควร

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ
1. ชำระค่ามัดจำการเดินทาง 50% เมื่อตกลงทำสัญญาว่าจ้างบริษัท
2. ชำระส่วนที่เหลืออีก 50% ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนออกเดินทาง
3. การเดินทางแต่ละทริปนั้น จะต้องมีผู้โดยสารจำนวนไม่ต่ำกว่า 20 ท่านหากผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง

การยกเลิก
1. หากผู้โดยสารท่านใด แจ้งยกเลิกหลังจากวางมัดจำแล้วบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำบางส่วนและหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง และคืนส่วนที่เหลือให้กับท่าน
2. หากผู้โดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่า ผู้โดยสารต้องชำระค่าวีซ่าตามที่สถานทูตเรียกเก็บ และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง และคืนส่วนที่เหลือให้กับท่าน
3. หากผู้โดยสารท่านใด วีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนออกตั๋วโดยสารเครื่องบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำ และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงและคืนส่วนที่เหลือให้กับท่าน
4. หากผู้โดยสารท่านใด วีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกภายหลังที่ออกตั๋วโดยสารเครื่องบินแล้วบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำ, ค่าตั๋วและหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง และคืนส่วนที่เหลือให้กับท่าน

หมายเหตุ
1. รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าช้าของสายการบินโรงแรมที่พักในต่างประเทศเหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนาเข้าประเทศเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้วทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจานวนทั้งหมดหรือบางส่วน
3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่าอันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
Available
Not Available
Selected

Tour Informations

Tour type: Specific Date
Maximum People: 20
Location: KOH KOOD
Rate:

Place Order

Departure date:
Arrive date:
Adults:
Children:

You are booking for AMAZING KOH KOOD

Paypal

Important: You will be redirected to PayPal's website to securely complete your payment.

Submit

Tours Reviews

There is no review
You must log in to write review

Comments

comments

LAST MINUTE DEALS!