Brunei

bruneib2e6bc1b51018d9b64fb16602fca9280jame asr mosque brunei56c85063220cc34ef0afc7cba19a28a0ac4f6b538ade8bede74582821af5ca17c6279c4ebrunei_02brunei_05royal-regalia-museumBRUNEI_461_DK.jpg.452x230_q85_box-0,62,800,470_crop_detaildsc_0721img42091ini08istana-nurul-imankam00proboscis-monkey-071image.adapt.761.HIGHresize12-apostles-3-620x400puffing-billy-steam-train-yarra-valley-and-healesville-wildlife-in-melbourne-117286puffing-billy-chugging-through-sherbrooke-forest-400x300925e34c14b1518f1eb394d776671844e_1600X900a8b90edc6702f8ed983f3623e42b997130 (4)6870829846_c9d5ebf670avmarukangaskoala_on_gow_gor_r_1328803_503x283phillip island nature parks new logo 07photo-s-taken-at-maruPhillipIsland-accommodation1Great Ocean Road Tour - KoalaKoalasmelbourne-park_mel_r_supplied-082_1150x863Penguin-Parade_03-full-res-700x476phillip-island-nature-park-9272563melbourne-attractionsc700x420queen-victoria-market-melbourne-summer-night-marke1eureka-skydeck-88-93736916ef06d7a-bfc5-4cfe-a6e6-85bec1d23e6dSEA-Life-Melbourne-unique-venue-3skydeck-edge-1024x683big_20160203174652000000_1_132989_35tram
Loading Maps

Tour Descriptions

โปรแกรมสุดคุ้ม ครั้งเดียวเที่ยว 2 ประเทศ 2 ทวีป สัมผัส 2 อารยธรรม
• ชม มัสยิดทองคำ Omar Ali Saifuddin Mosqueหนึ่งในมัสยิดที่สวยที่สุดของโลก
• ชมความอลังการของ มัสยิดทองคำ JameAsrHassanilBolkiah Mosque
• ชมหมู่บ้าน Kampong Ayer หมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกอายุนับพันปี
• ชมลิงจมูกยาว ที่เดียวในโลกบนเกาะบอเนียว
• เที่ยวชมถนนที่สวยที่สุด Great Ocean Road
• เที่ยวชมปรากฏการณ์ธรรมชาติของหิน Twelve Apostles
• เที่ยวเกาะPHILLIP ISLAND NATURE PARK พบประสบการณ์อันน่าประทับใจกับการชมความน่ารักของ ฝูงเพนกวินพันธุ์เล็กที่สุดในโลก
*** ราคาทัวร์ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าท่านละ 5,600 บาท ***

กำหนดวันเดินทาง: กรกฏาคม :28 ก.ค. -02 ส.ค. 60(วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร.10) : 38,900.-
กำหนดวันเดินทาง: สิงหาคม :04-09ส.ค. 60 : 38,900.-
กำหนดวันเดินทาง: สิงหาคม : 11-16(วันแม่แห่งชาติ)/ 25-30 ส.ค. 60 : 39,900.-
กำหนดวันเดินทาง: กันยายน : 01-06 / 08-13 / 15-20/ 29 ก.ย. – 04 ต.ค. 60 : 38,900.-
กำหนดวันเดินทาง: ตุลาคม : 06-11/ 13-18 (วันคล้ายวันเสด็จสวรรคตร.9)/ 20-25 (วันปิยะมหาราช)/ 27ต.ค. – 01 พ.ย. 60 : 39,900.-
กำหนดวันเดินทาง: พฤศจิกายน : 03-08 / 10-15 / 17-22 / 24-29พ.ย. 60 : 38,900.-

Day 1: กรุงเทพฯ – บรูไน - ตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต

Time Description
10.30 คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ Uเช็คอินกรุ๊ปของสายการบิน รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท Prime Destiantion Travel และหัวหน้าทัวร์ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
13.30 นำท่านเดินทางสู่ กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน โดยสายการบิน รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) เที่ยวบินที่ BI514 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 45 นาที่
17.15 เดินทางถึง สนามบิน Brunei International Airport ประเทศบรูไน เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว
19.00 บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านสัมผัสบรรยากาศวิถีชีวิตของชาวบรูไนที่ ตลาดกาดง ไนท์มาร์เก็ต ให้ท่านได้เลือกซื้อ ขนม หรือ อาหารพื้นเมืองของชาวบรูไนตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย ที่พัก Ochid Garden Hotel ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า

Day 2: มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah - พิพิธภัณฑ์ Islamic Gallery - ผ่านชมพระราชวัง Istana Nurul Iman- พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia - ผ่านชม มัสยิด Omar Ali Saiffuddien -หมู่บ้านกลางน้ำ - ล่องเรือชมลิงจมูกยาว

Time Description
07.00 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00-11.00 นำท่านผ่านชม มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah สร้างขึ้นในโอกาสฉลอง 25 ปี แห่งการครองราชย์ของสุลต่านองค์ปัจจุบัน มัสยิดทองคำแห่งนี้เป็นมัสยิดแห่งชาติของบรูไน และมีสถาปัตยกรรมสวยงามที่สุดในบรูไน โดยมีการนำเข้าวัสดุในการก่อสร้างและตกแต่งมาจากทั่วโลก อาทิเช่น หินอ่อนจากประเทศอิตาลี, แชนเดอเลียร์ทองคำแท้ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกจากประเทศออสเตรีย เป็นต้น เริ่มก่อสร้างในปี 1987 แล้วเสร็จในปี 1994 ภายในประกอบด้วย ห้องสวดมนต์ 2 ห้องแยกชาย หญิง,โดมทองคำจำนวน 29 อัน บันไดทางขึ้น 29 ขั้น โคมไฟ 29 ดวงเพื่อเป็นเกียรติแก่ องค์สุลต่านแห่งบรูไนหรือสมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาละห์ ซึ่งเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 29 องค์ปัจจุบันของบรูไน นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ Islamic Gallery พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นแหล่งรวบรวมของสะสมโบราณล้ำค่าขององค์สุลต่านจากประเทศมุสลิมทั่วโลกมาแสดงไว้ อาทิเช่น คัมภีร์อัลกุระอาน ขนาดเล็กที่สุดในโลก จากนั้นนำท่านผ่านชม พระราชวัง Istana Nurul Iman พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นที่ประทับของสุลต่านแห่งบรูไนและพระราชวงศ์ สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1984 มีมูลค่า 1.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ บนพื้นที่ 2,152,782 ตารางฟุต ประกอบไปด้วย โดมทำด้วยทองคำ, ห้อง 1,788 ห้อง, ห้องน้ำ 257 ห้อง สิ่งอำนวยความสะดวกในพระราชวังแห่งนี้คือสระว่ายน้ำจำนวน 5 สระ คอกม้าติดเครื่องปรับอากาศสำหรับม้าเพื่อแข่งโปโลขององค์สุลต่านจำนวน 500 ตัว โรงจอดรถขนาดจุ 110 คัน ห้องจัดงานเลี้ยงที่สามารถจุคนได้ถึง 4,000 คน และสุเหร่าที่จุคนได้ 1,500 คน พระราชวังแห่งนี้ยังเป็นที่เก็บเหล่าบรรดารถหรูที่พระองค์สะสมอีกด้วย จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia มีการจัดแสดงเครื่องประกอบพิธีราชาภิเษกของสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 29 แห่งบรูไน และข้าวของเครื่องใช้ขององค์สุลต่านเอาไว้มากมาย อาทิเช่น เครื่องเงิน, เครื่องทอง มงกุฎ เครื่องราชย์และเครื่องบรรณาการจากประเทศต่างๆ รวมทั้งของขวัญจากผู้นำประเทศต่าง ๆ ที่ถวายแด่องค์สุลต่านแห่งบรูไน
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13.00 - 18.00 จากนั้นนำท่านผ่านชมและถ่ายรูปด้านนอก มัสยิด Omar Ali Saiffuddien มัสยิดใจกลางเมือง บันดาร์เสรีเบกาวัน สร้างขึ้นโดย สุลต่าน โอมาร์ อาลี ไซฟุดดิน ซึ่งเป็นมัสยิดประจำพระองค์ของสมเด็จพระมหาราชาธิบดีองค์ที่ 28 ของบรูไน ซึ่งเป็นพระราชบิดาของสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 29 องค์ปัจจุบัน ภายในมัสยิดประดับตกแต่งด้วยหินอ่อนและกระเบื้องสีอย่างเรียบง่าย เหมาะสมสำหรับสถานที่ในการสวดมนต์ขอพร และยังใช้เป็นเวทีประกวดอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน มัสยิดแห่งนี้เป็นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมแบบอิสลามกับสถาปัตยกรรมอิตาลี ได้รับการขนานนามว่า มินิ ทัชมาฮาล ออกแบบโดย Cavalierre Rudolfo Nolli ชาวอิตาลี บริเวณด้านหน้าของมัสยิดเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ มีการจำลองเรือพระราชพิธีมาประดับ นับเป็นจุดเด่นอีกประการหนึ่ง มัสยิดแห่งนี้ภายนอกแวดล้อมด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิดซึ่งเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงดินแดนแห่งสรวงสวรรค์ ถือได้ว่าเป็นมัสยิดที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จากนั้นนำท่านล่องเรือชม หมู่บ้านกลางน้ำ Kampong Ayer หมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำบรูไน เป็นหมู่บ้านกลางน้ำที่มีคนอยู่อาศัยต่อเนื่องกันมายาวนานกว่า 1,300 ปี การสร้างบ้านเรือนแบบปลูกสร้างอยู่บนเสาค้ำยันและเชื่อมต่อกันด้วยสะพาน หมู่บ้านกลางน้ำนี้มีทั้ง บ้านพักอาศัย, มัสยิด, โรงเรียน, สถานีอนามัย, สถานีตำรวจ, ร้านค้า, ร้านอาหาร ปัจจุบันหมู่บ้านแห่งนี้มีประชากรกว่าสามหมื่นคนคิดเป็นเกือบร้อยละ๑๐ของจำนวนประชากรบรูไนและเป็นสถานที่ที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมริมน้ำของบรูไนสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่ได้มาชมหมู่บ้านแห่งนี้ จากนั้นนำท่าน ล่องเรือชม ลิงโพรบอสซิส (Proboscis Monkey) หรือที่เรียกกันว่า ลิงจมูกยาว เป็นลิงที่มีมีจมูกใหญ่และยื่นยาวประหลาดกว่าลิงชนิดอื่น เป็นลิงที่พบได้เฉพาะในประเทศบนเกาะบอร์เนียวเท่านั้น โดยจะอาศัยอยู่ในป่าชายเลนหรือป่าติดริมแม่น้ำ
17.00 จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังสนามบินเพื่อเดินทางต่อไปยังประเทศ ออสเตรเลีย
20.00 นำท่านเดินทางสู่ กรุงเมลเบิรน์ ประเทศบรูไน โดยสายการบิน รอยัล บรูไน (Royal Brunei)เที่ยวบินที่ BI053 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง (มีบริการอาหารบนเครื่อง)

Day 3: เมลเบิร์น – เกรทโอเชี่ยนโร้ด – เมืองอโพโล เบย์ - พอร์ตแคมเบลล์ - Twelve Apostles - เมลเบิร์น

Time Description
05.00 เดินทางถึงสนามบินทูลามารีน นครเมลเบิร์น เมืองหลวงของรัฐวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางสู่ เกรทโอเชี่ยนโร้ด (Great Ocean Road) ซึ่งเป็นถนนที่สวยงามและเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวที่จะพลาดไม่ได้เลยหากมาถึงรัฐวิกตอเรีย ให้ท่านได้ชมทิวทัศที่สวยงามของชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิคและหาดทรายต่าง ๆ ตามเส้นทางที่งดงามแห่งหนึ่งของออสเตรเลีย โดยผ่าน เมือง Anglesea และเมือง Lorne ที่เต็มไปด้วยธรรมชาติพร้อมทะเลสวยงามและสงบ ก่อนเข้าสู่ Apollo Bay ที่เป็นอีกเมืองยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่สวยงามอีกเมืองและมีน้ำทะเลสีน้ำเงินตัดกับป่าอันเขียวขจีทำให้เมืองนี้มีเสน่ห์สวยงาม นอกจากนี้ระหว่างทางผ่านชมโคอาล่าที่อยู่ตามต้นยูคาลิปตัสตามธรรมชาติ
12.00 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
13.00-18.00 จากนั้นเดินทางต่อสู่ พอร์ตแคมเบลล์ สัมผัสกับทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดในโลก ให้ท่านได้เก็บภาพทิวทัศน์อันงดงามของมหาสมุทรแปซิฟิค ที่มีลักษณะภูมิประเทศที่ไม่เหมือนที่ใด ๆ ในโลก นำท่านชมปรากฏการณ์ธรรมชาติของหิน Twelve Apostles ซึ่งตั้งชื่อตามนักบุญทั้ง 12 นักบุญที่เป็นศิษย์ของพระเยซู หรือสิบสองสาวกศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาคริสต์ ซึ่งถือว่าเป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ไม่ควรพลาด หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมลเบิร์น
18.00 บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ที่พัก Ibis Style Victoria Hotel ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า

Day 4: เมลเบิร์น – รถไฟจักรไอน้ำ – สวนสัตว์พื้นเมือง - ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป

Time Description
07.00 บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
08.00-12.00 นำท่านเดินทางจากเมลเบิร์นขึ้นไปทางตะวันออกเข้าสู่ย่านดันดีนองส์ที่ยังเป็นป่าของต้นยูคาลิปตัสสู่สถานีรถไฟจักรไอน้ำโบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN) ซึ่งแต่เดิมเคยใช้เป็นเส้นทางในการเดินทางระหว่างเมืองและขนส่งสินค้าเปิดให้บริการในปี ค.ศ.1900 เป็นรถไฟสายเก่าที่วิ่งระยะสั้น ๆ ปัจจุบันได้ถูกดัดแปลงนำมาใช้ในการท่องเที่ยวชมป่า นำท่านนั่ง รถไฟจักรไอน้ำโบราณ เพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงามตามแนวเขาตลอดเส้นทางวิ่งของรถไฟและท่านยังสามารถนั่งห้อยขาผ่อนคลายอารมณ์พร้อมชมทัศนียภาพตลอดทางที่เต็มไปด้วยหุบเขาและป่าสูงที่ยังคงความสมบูรณ์
12.00 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
13.00-18.00 นำท่านเดินทางสู่สวนสัตว์ (MARU KOALA AND ANIMAL PARK) เพลิดเพลินไปกับการชมธรรมชาติและความน่ารักของเหล่าสัตว์พื้นเมืองนานาชนิด อาทิ โคอาล่า จิงโจ้ วอมแบท ให้ท่านได้สัมผัสและถ่ายรูปคู่กับโคอาล่าตัวน้อยอย่างใกล้ชิด สนุกสนานกับการให้อาหารจิงโจ้จากมือของท่านเอง จากนั้นเดินทางสู่เกาะฟิลลิป (PHILLIP ISLAND NATURE PARK)
18.00 บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร...พิเศษ!! เมนูกุ้งล๊อบเตอร์ท่านละครึ่งตัว นำท่านชม ฝูงเพนกวิน ที่หาดซัมเมอร์แลนด์ (SUMMERLAND BEACH) สดชื่นผ่อนคลายไปกับบรรยากาศอันร่มรื่น ท่านจะได้รับประสบการณ์อันน่าประทับใจกับการชมความน่ารักของ ฝูงนกเพนกวินพันธุ์เล็กที่สุด ที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่บนชายหาดตามธรรมชาติ ในบรรยากาศอันสวยงามยามพระอาทิตย์อัสดง ซึ่งท่านจะได้เห็นฝูงเพนกวินตัวน้อยพร้อมใจกันยกขบวนพาเหรดขึ้นจากทะเลเพื่อกลับคืนสู่รังพร้อมอาหารในปากมาฝากลูกตัวน้อยที่รออยู่ในรัง เหล่าเพนกวินทั้งหลายจะส่งเสียงเรียกหาลูกและเดินให้ท่านเห็นความน่ารักอย่างใกล้ชิด เพนกวินน้อยเหล้านี้จะออกไปหาอาหารแต่เช้าและจะกลับมาอีกทีตอนพระอาทิตย์ตก (ห้ามเปิดแฟลชถ่ายรูปนกเพนกวิน เพราะเป็นการรบกวนหรืออาจจะทำให้เพนกวินตกใจ) จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเมลเบิร์น ที่พัก Ibis Style Victoria Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

Day 5: อิสระเต็มวันเที่ยวเมืองเมลเบิร์น (ไม่มีรถโค้ชบริการ)

Time Description
07.00 บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
08.00-20.00 ให้อิสระทุกท่านตามอัธยาศัย โดยมีไกด์แนะนำสถานที่และการเดินทางเบื้องต้น และพาเที่ยวสถานที่หลักๆในเมืองเมลเบิร์น (ไม่มีรถโค้ชบริการ) โดยเมลเบิร์นเป็นเมืองที่มีความตื่นตาตื่นใจด้วยการผสมผสานทั้งความเก่าและความใหม่เข้าด้วยกัน เป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนริมฝั่งแม่น้ำ Yarra มีสวนสาธารณะริมน้ำ มีสถาปัตยกรรมของยุคตื่นทองในสมัยกลางศตวรรษที่ 18 คละเคล้ากับตึกสูงระฟ้าในสมัยปัจจุบันทำให้มีภูมิทัศน์ของเมืองที่ไม่เหมือนใคร มีแม่น้ำตั้งอยู่ใจกลางเมืองอันเป็นเสน่ห์ของเมลเบิร์น โดยไกด์จะนำท่านเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะ ที่มีอยู่ทั่วเมืองทั้งรถไฟใต้ดิน Tram รถเมล์ หรือ รถ Taxi แนะนำสถานที่เที่ยวหลักๆในเมืองเมลเบิร์น เช่น - สวนฟิตซรอย ซึ่งเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ - กระท่อมกัปตันคุ้ก ซึ่งเป็นบ้านพักของนักสำรวจชาวอังกฤษคนสำคัญของโลก ผู้ค้นพบทวีปออสเตรเลียและซีกขั้วโลกใต้ กระท่อมนี้ได้ถูกย้ายมาเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองนครเมลเบิร์นในวาระครบรอบ 100 ปี - ศูนย์ศิลปะเมลเบิร์น ซึ่งเป็นอาคารคอมเพล็กซ์ครบวงจรที่มีลักษณะเป็นอาคารโรงละครที่มีสัญลักษณ์อันโดดเด่นเป็นเสาสูง รูปทรงยอดแหลมคล้ายหอไอเฟล ภายในประกอบด้วยโรงละครรัฐ พิพิธภัณฑ์ศิลปะการแสดง และ หอศิลป์ของจอร์จ อดัมส์ รวมถึงโรงละครขนาดเล็กจำนวนมากและพื้นที่จัดแสดงภาพศิลปะต่างๆ - อาคารรัฐสภา อาคารที่ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรป - ล่องเรือที่แม่น้ำ Melbourne ที่ท่านจะได้ชมทัศนียภาพและดื่มด่ำกับบรรยากาศของเมืองเมลเบิร์น - Eureka Skydeck 88 เป็นอาคารคอนโดที่พักอาศัย ตั้งอยู่บนชั้นที่ 88 ของอาคารยูเรก้า ทาวเวอร์ ในเมืองเมลเบิร์น ซึ่งอาคารแห่งนี้ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นอาคารที่พักอาศัยที่สูงที่สุดในโลก ตั้งอยู่บริเวณเซาธ์แบงค์ นำท่านขึ้นลิฟท์ความเร็วสูงที่จะนำท่านจากชั้นล่างไปยังชั้นที่ 88 ในเวลาไม่ถึง 40วินาที เมื่อขึ้นไปที่88 แล้ว ท่านจะได้เพลิดเพลินกับวิวของเมืองเมลเบิร์นแบบ 360 องศา หรือ ท่านสามารถทดสอบความกล้าด้วยการเข้าไปใน “THE EDGE” กล่องกระจกแก้วนิรภัยที่สร้างยืดลำออกจากนอกอาคาร ท่านจะได้รู้สึกเหมือนยยืนลอยอยู่ในอากาศที่มีความสูง 88 ชั้นเลยทีเดียว - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ Melbourne Aquarium ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบนริมฝั่งแม่น้ำ Yarra ซึ่งภายในจะมีสัตว์น้ำหลากหลายชนิดจากทางมหาสมุทรแปซิฟิคตอนใต้ หลายพันชนิด - ช้อปปิ้งที่ตลาดควีนวิคตอเรีย (Queen Victoria Market) ซึ่งเป็นตลาดเก่าแก่ที่ประกอบไปด้วยร้านค้าแผงลอยหลายร้อยแผงทั้งในที่ร่มและกลางแจ้ง ครอบคลุมหลายช่วงตึก ที่ประกอบไปด้วยสินค้าหลากหลายมากมาย เป็นต้น - ช้อปปิ้งย่านไชน่า ทาวน์ ซึ่งตั้งอยู่บนถนน Swanston มีร้านค้ามากมาย และยังมีอาคารบ้านเรื่องสมัยเก่าที่สร้างตั้งแต่ศควรรษที่ 19 ด้วยบรรยกาศแบบชาวจีนหรือจะช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้าดัง อาทิเช่น ห้างเดวิด โจน์ ห้างมายเออร์ เป็นต้น **อิสระอาหารกลางวัน และ อาหารเย็น เพื่อสะดวกในการท่องเที่ยวและช้อปปิ้งตามอัธยาศัย** ที่พัก Ibis Style Victoria Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

Day 6: เมลเบิร์น - บรูไน-กรุงเทพฯ

Time Description
07.00 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
09.00 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินทูลามารีน
13.25 นำทางเดินทางกลับสู่ บรูไน โดยสายการบิน รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) เที่ยวบินที่ BI054 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
17.20 เดินทางถึงสนามบินบรูไนเพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
18.15 นำท่านเดินทางต่อกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) เที่ยวบินที่ BI519 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
20.00 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

Condition

หมายเหตุ ** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อความเหมาะสมไม่ว่าจะเกิดจากความขัดข้องของ ยานพาหนะหรือมีเหตุหนึ่งเหตุใดจนทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามหมายกำหนดการได้โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการ และจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีจำนวนผู้โดยสารไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย อัตราค่าบริการนี้ สำหรับเดินทางตั้งแต่ 20 ท่านขึ้นไป ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 20 ท่าน

** กรุณาส่งมอบหนังสือเดินทางให้บริษัทฯ ก่อนวันเดินทาง เพื่อประโยชน์ของท่านเอง **

เงื่อนไขการให้บริการ
1.บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
2.บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯไม่สามารถควบคุมได้เช่นการนัดหยุดงาน,จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
3.บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ)
4.บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5.กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน10ท่านทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางโดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าอย่างน้อย7 วันก่อนการเดินทาง
6.เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว
7.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

อัตราค่าบริการนี้รวม
1.ค่าบัตรโดยสารชั้นประหยัดไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) เส้นทางตามที่ระบุในรายการ รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมันไว้เรียบร้อยแล้ว
**ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 และท่านต้องชำระเพิ่มเติม ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม**
2.ค่าที่พัก 4 คืน ห้องละ 2 ท่าน
3.ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
4.หัวหน้าทัวร์หรือมัคคุเทศก์ท้องถิ่นผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
5.ประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ200,000 บาท เสียชีวิต 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
6.สัมภาระน้ำหนักไม่เกินท่านละ 20 กก.

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.ค่าทำหนังสือเดินทางไทย
2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
3.ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม
4.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
5.ค่า Visaเข้าประเทศออสเตรเลีย 5,600บาทต่อท่าน
6.ค่าทิปไกด์และคนขับรถ1,500ต่อท่านต่อทริป (เก็บพร้อมยอดส่วนที่เหลือ)
7.ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง.
8.ราคาทัวร์ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าท่านละ 5,600 บาท

การสำรองที่นั่ง
1. กรุณาสำรองที่นั่ง+ชำระเงินมัดจำท่านละ20,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อ+สกุล เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง
2.ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 20 วัน
3. เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้วเงื่อนไขการยกเลิก
1. สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
2.แจ้งยกเลิก 45 วันขึ้นไปก่อนการเดินทางคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
3.แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทางเก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท
4.แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทางเก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 20,000 บาท
5.แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทางทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
6.ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทางถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทย,ประเทศบรูไนและประเทศออสเตรเลีย ไม่มีการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นในกรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองทางบริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋วท่านละ10,000 บาทและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
7.กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน
8.กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
9.กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
10. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

เงื่อนไขการเดินทาง
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบคืนค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10.กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่ประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทของสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น
11.บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
12.เที่ยวบิน และรายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
13.เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและ ข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
14.โรงแรมที่พักในประเทศอินโดนีเซียมีมาตรฐานการกำหนดดาวและประเภทของที่พักแตกต่างกับประเทศไทย โดยโรงแรมที่พักทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาโรงแรมโดยอ้างอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศอินโดนีเซีย ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวเท่านั้น โรงแรมโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบห้องพักเตียงคู่ (Twin หรือ Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของห้องพักและการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมีความแตกต่างกันอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกัน และไม่สามารถเสริมเตียงได้ตามที่ต้องการ
15.กระเป๋าสัมภาระต่างๆถือเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าช้า หรืออุบัติเหตุต่างๆ ใดๆทั้งสิ้น
16.เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
17.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้งมิเช่นนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น


เงื่อนไขการชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง
หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจำเป็น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

ข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นขอวีซ่า
1.ทางสถานทูตมีการแจ้งเงื่อนไขการเตรียมเอกสารในการขอยื่นวีซ่า ดังนั้นควรเตรียมเอกสารตามที่สถานทูตแจ้งเงื่อนไขมา หากท่านเตรียมเอกสารไม่ครบหรือปลอมแปลงเอกสาร จนทำให้ไม่สามารถยื่นวีซ่าได้หรือถูกปฏิเสธการอนุมัติวีซ่า ทางบริษัทสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด
2.การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตเป็นผู้เรียกเก็บ หากท่านโดนปฏิเสธการขออนุมัติวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนอัตราค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่า และมีสิทธิ์ไม่แจ้งสาเหตุการปฏิเสธวีซ่า
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน
1. ทางบริษัทได้สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วย สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
2.หากตั๋วเครื่องบินทำการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1.เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยวแต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม
2.โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ
3.กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
4.โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันข้อความซึ่งถือเป็นสาระสำหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนำสัมมนา และการเดินทางที่มีความชำนาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผู้มีอำนาจทำการแทนประจำประเทศไทย (โดยไม่จำต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ
เอกสารประกอบการขอวีซ่า (ออสเตรเลีย)
ใช้เวลาทำการอนุมัติวีซ่านับจากวันยื่นประมาณ 15 วันทำการ
ยื่นวีซ่าแสดงตนที่ศูนย์ยื่นวีซ่าVFS Global (เทรนดี้ ชั้น 28)

1.หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับและหนังสือเดินทางจะต้องไม่ชำรุด(หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย)
2.รูปถ่ายรูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (พื้นหลังขาวเท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก)
3.หลักฐานการเงิน
-กรณีผู้เดินทางออกค่าใช้จ่ายเองใช้ Bank Statement บัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน ที่ออกจากทางธนาคารเท่านั้น(รบกวนลูกค้าทำรายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน 1-2 วัน แล้ว ค่อยขอ Statement เพื่อให้อัพเดทไม่เกิน 15 วันหรืออยู่ในเดือนที่ยื่นวีซ่า)
-กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้สำเนา Bank Statement บัญชีออมทรัพย์ย้อนหลัง 6 เดือน(ของผู้ที่ออกค่าใช้จ่าย)พร้อมเอกสารพิสูจน์ความสัมพันธ์ เช่น สูติบัตร ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส เป็นต้น
**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันและบัญชีฝากประจำ**
4.หลักฐานการทำงาน
-เจ้าของกิจการหนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สำเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403)
-กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทำงาน พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน สัญญาเช่าที่ โฉนดที่ดิน เป็นตัน
-เป็นพนักงาน หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทฯ ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทำงาน
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือนชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้คำว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)
-นักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือนชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ตใช้คำว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)
5.เอกสารส่วนตัว
-สำเนาทะเบียนบ้าน
-บัตรประชาชน
-สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี)
-ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ้ามี)
-ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ถ้ามีการเปลี่ยน)
6.กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา
-หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอำเภอต้นสังกัด(โดยบิดาจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา)พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย
-หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอำเภอต้นสังกัด(โดยบิดาจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา)พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย
- หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอำเภอต้นสังกัด พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา
-กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว
*** กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี บิดาและมารดาจะต้องมายื่นวีซ่าพร้อมเด็กและลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า

เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม
แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าประเทศออสเตรเลีย

(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริงทุกข้อ เนื่องจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน)

ชื่อ – นามสกุล ผู้เดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..…

1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..……………
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………….
3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………
4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด……………………………………………………………………………………..
5. สถานที่เกิด (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………
6. ประเทศที่เกิด……………………………………………………………………………….…………………
7. สัญชาติปัจจุบัน ................................สัญชาติโดยกำเนิด หากต่างจากปัจจุบัน…………………………..
8. เพศ ชาย หญิง
9. สถานภาพ โสด แต่งงาน (จดทะเบียน)แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)
หย่า แยกกันอยู่ หม้าย (คู่สมรสเสียชีวิต)
อื่นๆ (โปรดระบุ)…………….
10. ในกรณีที่ผู้สมัครขอวีซ่าเป็นเด็ก อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ให้ใส่ชื่อ และที่อยู่ ผู้ปกครอง
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย์………….........….....…..…
11. ที่อยู่ของผู้ขอวีซ่า
……………………………………………………………………………………………………….........…….....…………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย์…………..........……
หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้..................................................................
12. อาชีพปัจจุบัน (หากค้าขาย ให้ระบุด้วยว่าค้าขายอะไร เช่น ขายเสื้อผ้า ขายอาหาร เป็นต้น)
.......................................................................................................
13. ชื่อบริษัทหรือร้านค้า และที่อยู่พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ / สำหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ ที่อยู่ของสถาบันศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………..................……………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย์………..............….……
14. กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา ระบุหลักสูตรที่ท่านเรียน...................................................................
15. กรณีเกษียณ ระบุปีที่ท่านเกษียณ .............................................................
16. สมาชิกในครอบครัวของท่านที่เดินทางไปออสเตรเลียพร้อมกับท่าน
1)ชื่อ-นามสกุล.....................................................ความสัมพันธ์กับท่านเป็น………………………..
2)ชื่อ-นามสกุล.....................................................ความสัมพันธ์กับท่านเป็น………………………..
3)ชื่อ-นามสกุล.....................................................ความสัมพันธ์กับท่านเป็น………………………..
17. สมาชิกในครอบครัวของท่านที่ไม่ได้เดินทางไปออสเตรเลียกับท่าน
1)ชื่อ-นามสกุล...............................................................................................................
วัน/เดือน/ปีเกิด ................................................ความสัมพันธ์กับท่านเป็น………………………..
ที่อยู่ ........................................................................................................................
2)ชื่อ-นามสกุล...............................................................................................................
วัน/เดือน/ปีเกิด ................................................ความสัมพันธ์กับท่านเป็น………………………..
ที่อยู่ ........................................................................................................................
3)ชื่อ-นามสกุล...............................................................................................................
วัน/เดือน/ปีเกิด ................................................ความสัมพันธ์กับท่านเป็น………………………..
ที่อยู่ ........................................................................................................................
18. ท่านมีญาติหรือเพื่อน อยู่ที่ออสเตรเลียหรือไม่ มี ไม่มี
1)ชื่อ-นามสกุล...............................................................................................................
วัน/เดือน/ปีเกิด ................................................ความสัมพันธ์กับท่านเป็น………………………..
ที่อยู่ ........................................................................................................................
มีสัญชาติหรือเป็นพลเมืองของประเทศออสเตรเลียหรือไม่ ...................................
2)ชื่อ-นามสกุล...............................................................................................................
วัน/เดือน/ปีเกิด ................................................ความสัมพันธ์กับท่านเป็น………………………..
ที่อยู่ ........................................................................................................................
มีสัญชาติหรือเป็นพลเมืองของประเทศออสเตรเลียหรือไม่ ...................................
16. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพระหว่างการเดินทางและพำนักอยู่ของผู้ร้องขอ
ตัวผู้ขอวีซ่าเอง มีผู้อื่นออกให้(ญาติ/บริษัท/องค์กร/ผู้เชิญ)
กรุณาระบุชื่อ ..................................................
วัน/เดือน/ปีเกิด ..............................................
ความสัมพันธ์กับท่านเป็น……………………….
ที่อยู่..............................................................
....................................................................

สิ่งที่ช่วยในการดำรงชีพ สิ่งที่ช่วยในการดำรงชีพ
เงินสด เงินสด
เช็คเดินทาง ที่พักที่มีผู้จัดหาให้
บัตรเครดิต ค่าใช้จ่ายทั้งหมดระหว่างพำนักมีผู้ออกให้
อื่น ๆ (โปรดระบุ) อื่ อื่นๆ (โปรดระบุ)

************************************************
หมายเหตุ การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น
ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น
Available
Not Available
Selected

Tour Informations

Tour type: Specific Date
Maximum People: 30
Location: Austria, Brunei
Rate:

Place Order

Departure date:
Arrive date:
Adults:
Children:

You are booking for Discovery Brunei and Australia

Paypal

Important: You will be redirected to PayPal's website to securely complete your payment.

Submit

Tours Reviews

There is no review
You must log in to write review

Comments

comments

LAST MINUTE DEALS!

Tours Nearby