Cambodia

phnom-penh-cityangkor-national-museum314373198194_40dcb70160_bAngkor Thom6850150108_d93c1f88ee_bangkor museum5Angkor-ThommuseumGallery1img_1582Kompong-Luong-Floating-V2smsmiling_local_on_a_boat_on_tonle_sap_lake_in_cambodiasunset-tour-on-tonle-sap-lake-tour-2-2977_0Ta-Prohm 2SIEM REAP, CAMBODIA - DECEMBER 04:  The Bayon temple at the famous temple area of Angkor Archeological Park on December 4, 2008 in Siem Reap,Cambodia.   (Photo by Ian Walton/Getty Images)Ta-Prohm 3Angkor-Thom-CambodiaTa-Prohmbanteay-srei 3banteay-srei 2banteay-srei 4banteay-sreiCambodia-angkor-wat-1500x850__3_captionmemorialwat-thmey-killing-fieldsIMG_0057angkor-silk-farmangkorthom98original_open-uri20120817-20582-scqf65phnom-penh-3040Silk-Farm-at-Puok-1slide_04Skulls2-6
Loading Maps

Tour Descriptions

** ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ **
*ชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติกัมพูชา
*สักการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม พระพุทธรูปคู่พี่น้องเปรียบเสมือนศาลหลักเมืองและเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวเสียมเรียบมาอย่างช้านาน
*ล่องเรือสัมผัสชีวิตธรรมชาติริมฝั่งแม่น้ำ ที่โตนเลสาป
*ชมความอลังการของ นครวัด นครธม ปราสาทตาพรหม และ ปราสาทบันทายสรี
*ย้อนประวัติศาสตร์ Killing Filed ณ Wat Thmey
*ช้อปปิ้งสินค้าพื้นบ้าน งานหัตถกรรม และ ผ้าไหม

กำหนดวันเดินทาง: ปี 2560
กำหนดวันเดินทาง: กันยายน: 01-03 / 15-17 ก.ย. / 29 ก.ย.-01 ต.ค. 60: 12,900.-
กำหนดวันเดินทาง: ตุลาคม: 06-08 / 20-22 / 27-29 ต.ค. 60: 13,900.-
กำหนดวันเดินทาง: พฤศจิกายน: 03-05 / 10-12 / 17-19 / 24-26 พ.ย. 60: 13,900.-
กำหนดวันเดินทาง: ธันวาคม: 01-03 / 08-10 / 15-17 / 22-24 ธ.ค. 60: 14,900.-
กำหนดวันเดินทาง: ธันวาคม: 09-11 ธ.ค. 60: 16,900.-
กำหนดวันเดินทาง: ธันวาคม: 30 ธ.ค. 60 - 01 ม.ค. 61 /
31 ธ.ค. 60 - 02 ม.ค. 61 (งานกาล่าดินเนอร์คืนวันที่ 31 ธ.ค. 60) :20,900.-

Day 1: กรุงเทพฯ - เสียมเรียบ - ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์ - ล่องเรือโตนเลสาบ - ชมโชว์ระบำอัปสรา

Time Description
04.30 คณะมาพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ E เช็คอินกรุ๊ปของสายการบิน ไทยสมายล์ (THAI SMILE) โดยมีเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน
07.25 นำท่านเดินทางสู่ เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา โดยสายการบิน ไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE588 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 55 นาที
08.20 - 12.00 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว จากนำท่านเข้าสู่ตัวเมืองเสียมเรียบ อีกหนึ่งเมืองสำคัญที่เป็นที่ตั้งของนครวัด นครธม และปราสาทสมัยอาณาจักรขอมโบราณอื่น ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของเมืองพระนคร แหล่งมรดกโลกของประเทศกัมพูชา นำท่านสักการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม พระพุทธรูปคู่พี่น้องเปรียบเสมือนศาลหลักเมืองและเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวเสียมเรียบมาอย่างช้านาน นำท่านชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์ (Angkor National Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการรวบรวมวัตถุโบราณและนําเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์ของชนชาติกัมพูชาทางด้านวัฒนธรรม สังคม การปกครอง ความเชื่อและศาสนาของอาณาจักรขอมโบราณโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างปราสาทนครวัด และชมพระพุทธรูปเก่าแก่นับพันองค์ ที่ รวบรวมไว้ มีการจัดแสดงได้อย่างงดงาม
12.00 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13.00-18.00 จากนั้นเดินทางต่อไปยัง โตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืด ล่องเรือ ชมทัศนียภาพเหนือทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โตนเลสาบเป็นแม่น้ำธรรมชาติ และเปี่ยมด้วยระบบนิเวศ ว่ากันว่าโตนเลสาบแห่งนี้นั้นอุดมด้วยพันธุ์ปลามากกว่า 300 ชนิด บนพื้นที่ประมาณ 7,500 ตารางกิโลเมตร และมีความยาวถึง 500 กิโลเมตร โตนเลสาบจึงเป็นลักษณะภูมิประเทศที่สำคัญที่สุดในประเทศกัมพูชาที่หล่อเลี้ยงชาวกัมพูชาที่อาศัยอยู่โดยรอบนี้เป็นพัน ๆ คน ในพื้นที่ของแม่น้ำโตนเลสาบมีชาวประมงนับหมื่นชีวิตที่อาศัยอยู่ มีชุมชนที่เรียกว่าหมู่บ้านลอยน้ำ นอกจากนั้นยังมีโรงเรียน สำนักงานราชการ โบสถ์ เช่นเดียวกันกับชุมชนที่อยู่บนบก ชุมชนนี้ผู้คนอยู่ตามแบบพอเพียงโดยอาศัยอยู่ในบ้านลอยน้ำเคลื่อนที่ไปตามระดับน้ำขึ้นลงของแม่น้ำโตนเลสาบและประกอบอาชีพประมง เลี้ยงปลา ให้ท่านสัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านรอบๆ โตนเลสาบ นำท่านกลับสู่ตัวเมือง
19.00 บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนูอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ พร้อมชมโชว์อัปสราการแสดงนาฎศิลป์เขมรโบราณที่งดงามและอ่อนช้อย
21.00 นำท่านเข้าสู่ที่พัก CITY ANGKOR HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า, เมืองเสียมเรียบ

Day 2: ปราสาทบันทายสรี - นครธม - ปราสาทบายน - ปราสาทตาพรหม - นครวัด

Time Description
07.00 บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
08.30 - 12.00 นำท่านชมปราสาทหินทรายสีชมพู ปราสาทบันทายสรี (Banteay Srei) ซึ่งมีความหมายว่าปราสาทแห่งสตรี หรือป้อมปราการแห่งสตรี ปราสาทนี้สร้างในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 4 ปราสาทบันทายสรีได้ชื่อว่าเป็น รัตนชาติแห่งปราสาทขอม เพราะลวดลายส่วนใหญ่เป็นการนำเอาศิลปะยุคเก่ามาเป็นต้นแบบเช่น ลายก้านขด ลายก้านต่อดอก ลวดลายที่ประดับบนตัวปราสาทมีความอ่อนช้อยงดงาม ช่างได้แกะสลักอย่างวิจิตรบรรจง จนทำให้เหล่านางอัสรา และเทพธิดาที่ประดับบนผนังปราสาทดูราวมีชีวิตจริงๆ นำทุกท่านเดินทางต่อไปยังอาณาจักรขอมอันรุ่งเรือง รถคณะทัวร์จะแล่นผ่านชมสะพานนาคราช สะพานข้ามเพื่อเข้าสู่ตัวนครธม ด้านหนึ่งเป็นศิลาสลักเป็นรูปเทวดากำลังฉุดนาค ส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นรูปอสูรซึ่งมีขนาดใหญ่มากกว่า 5 เท่าคนจริงรวมกันถึง 108 ตน และผ่าน ประตูเมือง ที่มียอดเป็นรูปพระโพธิสัตว์หันพระพักตร์ไปทั้ง 4 ทิศที่วิจิตรพิสดารกว่าในประตูเมืองต่างๆ ที่ท่านเคยพบมา นครธม (Angkor Thom) เมืองหลวงโบราณของอาณาจักรเขมรซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เมื่อพระองค์ขับไล่กองทัพจามออกจากเมืองนครในปี ค.ศ. 1181 และพระองค์ได้ขยายบริเวณใกล้เคียงของเมืองที่สร้างขึ้นเป็นกำแพงป้อมปราการในแต่ละด้าน 3 กม. จากนั้นนำท่านชม ปราสาทบายน ศูนย์กลางของอังกอร์ธมหรือนครธม ยอดปราสาทขนาดยักษ์ทุกหลังจะแกะสลักเป็นรูปเทวพักตร์ 4 หน้า ผนังด้านล่างของตัวปราสาทจะปรากฏภาพสลักฝาผนัง ซึ่งเป็นภาพแสดงชีวิตประจำวันของชาวเขมร และภาพการสงครามระหว่างขอม (เขมรโบราณ) กับพวกจาม (เวียดนามโบราณ) ซึ่งเปรียบเสมือนการบันทึกประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่เกรียงไกรของเขมรไว้
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13.00 - 18.00 ต่อจากนั้นนำท่านชม ปราสาทตาพรหม (Ta Prohm) เป็นปราสาทที่ถูกทิ้งร้างมานานถึง 500 ปี สร้างขึ้นในปี พศ.1729 เป็นปราสาทหินในยุคสุดท้ายของอาณาจักรขอม สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ที่ทรงเลื่อมใสในพุทธศาสนา ปราสาทตาพรหมจึงเป็นทั้งปราสาทและวัดทางพุทธศาสนาไปในตัว ภายในปราสาทมีภาพแกะสลักอันเป็นเรื่องราวทางพุทธประวัติ นิกายมหายาน ทั้งหน้าบัน และทับหลัง แต่ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 8 ที่ทรงเลื่อมใสในศาสนาฮินดู ภาพสลักบางภาพได้ถูกดัดแปลงให้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาฮินดู ส่วนพระพุทธรูป ก็ถูกดัดแปลงให้เป็นศิวะลึงค์ จากนั้นชม ลานพระเจ้าขี้เรื้อน และส่วนสำคัญของทริปที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ ปราสาทนครวัด (Angkor Wat) ซึ่งสร้างในกลางพุทธศตวรรษที่ 17 ในรัชสมัยของ พระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 เพื่อบูชาแด่ พระวิษณุ หรือ พระนารายณ์ ชมรูปสลักนางอัปสรนับหมื่นองค์ ชมภาพแกะสลักนูนต่ำ ซึ่งมีความยาวกว่า 800 เมตร ชมภาพแกะสลักเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 และเรื่องราวจากวรรณคดีเรื่อง รามายณะ รูปแกะสลักที่มีชื่อเสียงที่สุดก็คือรูปที่เทวดากับอสูรกวนเกษียรสมุทรด้วยเขาพระสุเมรุ และยังมีรูปแกะสลักนางอัปสรอีกถึง 1,635 นาง
19.00 บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ที่พัก CITY ANGKOR HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า, เมืองเสียมเรียบ

Day 3:Wat Thmey (ทุ่งสังหาร) - ตลาดซาจ๊ะ - ศูนย์ฝึกวิชาชีพ - บารายตะวันตก - พิพิธภัณฑ์สงคราม - ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม - เสียมเรียบ - กรุงเทพฯ

Time Description
07.00 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
08.00-12.00 นำท่านชม Wat Thmey อีกหนึ่งพิพิธภัณฑ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ “อนุสรณ์สถานทุ่งสังหาร”ที่นี่เป็นอีกหนึ่งสถานที่ซึ่งการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ได้เกิดขึ้นในระหว่างระบอบการปกครองของเขมรแดง วัดแห่งนี้ก็กลายเป็นหนึ่งในร้อยทุ่งสังหารทั่วประเทศกัมพูชา เขตการฆ่านี้เป็นที่ตั้งของการประหารชีวิตนักโทษที่โหดร้ายที่สุด นักโทษกว่า 17,000 คน มีหญิงชายและเด็ก ซึ่งส่วนใหญ่ได้ผ่านการสอบสวนและทรมานในเรือนจำ S-21 (Toul Sleng) ในบริเวณอนุสรณ์สถานแห่งนี้ เราสามารถเห็นหลุมฝังศพนักโทษที่ถูกประหาร และเจดีย์ที่บรรจุหัวกะโหลกมนุษย์ จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดซาจ๊ะ (Psachas Market) เชิญท่านช็อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าท้องถิ่นของเมืองเสียมเรียบ อาทิเช่น เสื้อยืดลวดลายนครวัด ไม้แกะสลัก ผ้าพันคอ อื่นๆมากมาย
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13.00-18.00 นำท่านชม ศูนย์ฝึกวิชาชีพ (Les Artisans d’Angkor) สถานที่นี้เป็นศูนย์สอนวิชาชีพแทบทุกสาขา เช่น การทอผ้า การแกะสลักหิน แกะสลักไม้ และผลงานของนักเรียนก็จะมีวางจำหน่ายภายในร้านค้าของศูนย์ จากนั้นนำท่านชม บารายตะวันตก (West Baray) อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศกัมพูชาอยู่ทางตะวันตกของนครธม เริ่มสร้างในรัชสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ ๑ แล้วเสร็จในรัชสมัยพระเจ้าอุทัยทิตยวรมันที่ ๒ มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีการสร้างเกาะขนาดเล็กขึ้นกลางบาราย สภาพปัจจุบันของบารายตะวันตกยังใช้การได้ และได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งประมงน้ำจืดและสถานที่พักผ่อนของชาวเสียมเรียบ จากนั้นนําท่านชม พิพิธภัณฑ์สงคราม ซึ่งเป็นสถานที่ซึ่งเก็บซากระเบิดที่ได้มีการกู้ระเบิดจากหลายสถานที จากนั้นนำท่านชม ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าใหม (Angkor Silk Farm) เป็นศูนย์หัตกรรมที่จัดทำขึ้นเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงงานหัตกรรมทอผ้ารวมถึงการสืบทอดศิลปกรรมโบราณให้คงอยู่
18.00 บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเสียมเรียบ
21.25 นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน ไทยสมายล์ (THAI SMILE) เที่ยวบินที่ WE591 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.05 นาที
22.30 เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

Condition

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าบัตรโดยสารชั้นประหยัดไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) เส้นทางตามที่ระบุในรายการ รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมันไว้เรียบร้อยแล้ว
**ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 และท่านต้องชำระเพิ่มเติม ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม**
2. ค่าที่พัก 2 คืน ห้องละ 2 ท่าน
3. ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
4. หัวหน้าทัวร์ หรือมัคคุเทศก์ท้องถิ่นผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
5. ประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท เสียชีวิต 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
6. สัมภาระน้ำหนักไม่เกินท่านละ 20 กก.
7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
3. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม
4. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 400 บาทต่อท่าน ต่อทริป

การสำรองที่นั่ง
1. กรุณาสำรองที่นั่ง+ชำระเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อ+สกุล เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน
3. เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและ ข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

เงื่อนไขการยกเลิก
1. สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์
5. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-7 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
6. ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง กรณีถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศกัมพูชา ไม่มีการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นในกรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียม ในการมัดจำตั๋วท่านละ 10,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
7. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

เงื่อนไขการเดินทาง
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบคืนค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่ประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่
บริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทของสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น
11. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
12. เที่ยวบิน และรายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
13. เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและ ข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
14. โรงแรมที่พักในประเทศกัมพูชามีมาตรฐานการกำหนดดาวและประเภทของที่พักแตกต่างกับประเทศไทย โดยโรงแรมที่พักทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาโรงแรมโดยอ้างอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศลาวตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวเท่านั้น โรงแรมโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin หรือ Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของห้องพักและการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมีความแตกต่างกันอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกัน และไม่สามารถเสริมเตียงได้ตามที่ต้องการ
15. กระเป๋าสัมภาระต่างๆถือเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าช้า หรืออุบัติเหตุต่างๆ ใดๆทั้งสิ้น
16. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
17. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อความซึ่งถือเป็นสาระสำหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนำสัมมนา และการเดินทางที่มีความชำนาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผู้มีอำนาจทำการแทนประจำประเทศไทย (โดยไม่จำต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

Available
Not Available
Selected

Tour Informations

Tour type: Specific Date
Maximum People: 30
Location: Cambodia
Rate:

Place Order

Departure date:
Arrive date:
Adults:
Children:

You are booking for Discovery Cambodia

Paypal

Important: You will be redirected to PayPal's website to securely complete your payment.

Submit

Tours Reviews

There is no review
You must log in to write review

Comments

comments

LAST MINUTE DEALS!