Sanset-at-Bedugulbali-wallpaper-3Bali-Pura-Luhur2pura-tanah-lot-sea-temple-bali-indonesiaBajra-Sandhi-Bali-people-Independent-monument-in-Denpasar-center-Bali-Hello-Travel-14bali-fun-adventure-bajra-sandhibajra-sandhi-monument-reminds-of-the-struggle-indonesia-indonesia+1152_12952052463-tpfil02aw-3583Bajra-Sandhi-Bali-people-Independent-monument-in-Denpasar-center-Bali-Hello-Travel-35Bajra-Sandhi-Monument-42144bali-best-tours-mount-baturuluwatu-temple-Uluwatu-Temple-Bali-At-Sunsetimages590341-bali-beachScreen-Shot-2013-11-06-at-7.31.35-PMSukawati-Art-MarketIndonesia-Bali-souvenir-craft-wood-carving-2258070-1B11A9F9A-107E-4652-9714-0F8790074147_tcm493-507341_456x456_80e3ad3d7b94d2d0196d927a708cf1e9c4Tanjung-Benoa-Beach-Baliseawalker-tanjungbenoagalungan-kuninganIMG_5246kintamani-volcanomaxresdefaultmonumen-bajra-sandhipicnic-in-bed-med-respura-besakihtampaksiring-holy-palaceTanah-lot-temple_704x385tirta-empul-templeuluwatu-sunset
Loading Maps

Tour Descriptions

เที่ยวเกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย สัมผัสประสบการณ์ ณ เมืองแห่งวัฒนธรรม ชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาไฟ และทะเลสาบบาร์ตูห์ที่ถูกปกคลุมไปด้วยหมอกและมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี ช้อปปิ้งที่ "ตลาดปราบเซียน" ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองราคาถูกมากมายเช่นเสื้อผ้า,ของที่ระลึก,ผ้าพันคอ,ผ้าโสร่ง พื้นเมือง,กระเป๋า,ตุ๊กตาไม้แกะสลัก และสินค้าพื้นเมืองอีกมากมาย เปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ ไปกับเรา

กำหนดวันเดินทาง ปี 2560
มกราคม: 14-17 ม.ค.60 / 21-24 ม.ค.60 : 20,900.-
กุมภาพันธ์: 04-07 / 18-21 / 25-28 ก.พ.60 : 20,900.-
กุมภาพันธ์: 11-14 ก.พ.60 : 22,900.-
มีนาคม : 04-07 / 09-12 มี.ค.60 : 20,900.-
มีนาคม: 18-21 มี.ค.60 : 21,900.-
เมษายน: 01-04 / 22-25 เม.ย.60 : 21,900.-
เมษายน: 06-09 เม.ย.60 / 14-17 เม.ย.60 : 24,900.-
พฤษภาคม: 04-07 พ.ค. 60 : 21,900.-
พฤษภาคม: 13-16/ 20-23/ 27-30 พ.ค. 60 : 20,900.-
มิถุนายน: 03-06 / 10-13 / 17-20/24-27 มิ.ย.60 : 20,900.-

Day 1: กรุงเทพฯ – บาหลี - วัดอูลูวาตู - หาดจิมบารัน

Time Description
06.30 คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ Dเช็คอินกรุ๊ปของสายการบิน การบินไทย ( Thai Airway) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท Prime Destination Travel ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
08.50 นำท่านเดินทางสู่ เมืองเดนพาร์ซ่าร์ หรือ เกาะบาหลี โดยสายการบิน การบินไทย เที่ยวบินที่ TG431 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง
14.15 เดินทางถึง สนามบินงูระห์ไร “Ngurah Rai International Airport”เมืองเดนพาร์ซ่าร์หรือเกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย สนามบินแห่งนี้ตั้งชื่อไว้เพื่อเป็นเกียรติแก่ พันโท อี กุสตี งูระห์ไร ผู้บัญชาการกองกำลังชาวอินโดนีเซีย วีรบุรุษในการสู้รบที่มาร์กาเมื่อตกอยู่ในวงล้อมของกองกำลังชาวดัตช์ ระหว่างการปฏิวัติอินโดนีเซียเพื่ออิสรภาพ สนามบินแห่งนี้ตั้งอยู่ห่างจากทางใต้ของเมืองเดนพาร์ซ่าร์ ประมาณ 13 กิโลเมตร เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว จากนั้นนำท่านชม วัดอูลูวาตู ( Uluwatu Temple ) วัดที่ตั้งอยู่บนหน้าผาริมทะเลที่สูงเกือบ 70 เมตร ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ตั้งของเกาะบาหลี เป็นวัดสำคัญ 1 ใน 5 แห่งที่อยู่ริมทะเล สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 11 มีการบูรณะในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 และได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี ภายในวัดแบ่งเป็น 3 ส่วนตามความเชื่อ คือ สวรรค์ มนุษย์ และ ภูตผีปีศาจ ประตูวัดแกะสลักหินเป็นรูปปีกครุฑตั้งอยู่สองข้าง เว้นช่วงตรงกลาง ประตูถัดไปมีรูปสลักเป็นหน้ากาก ดูน่าเกรงขามเป็นผู้พิทักษ์คุ้มครองอยู่เหนือประตู ข้างประตูประดับด้วยรูปสลักพระพิฆเณศ ชั้นสุดท้ายเป็นเจดีย์ซึ่งถือเป็นบริเวณที่มีความสำคัญที่สุดนั้น จะอนุญาตให้เข้าได้เฉพาะชาวฮินดูที่จะสวดบูชาเทพแห่งท้องทะเล โปรดระวัง แว่นตา, หมวก หรือเครื่องประดับ ต่างๆ เนื่องจากมีฝูงลิงจำนวนมากที่อาศัยอยู่ในวัดแห่งนี้ วัดนี้จัดได้ว่าเป็นจุดที่สวยงามแห่งหนึ่ง โดยเฉพาะในเวลาที่พระอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้า จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หาดจิมบารัน
19.00 บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ...ให้ท่านได้ลิ้มลองเมนูซีฟู๊ดสไตล์บาหลีท่ามกลางบรรยากาศแสนโรแมนติคริมชายหาดจิมบารัน ที่พัก Everyday Smart ระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า,เดนพาร์ซ่าร์

Day 2: ศูนย์ผ้าบาติก – ศูนย์เครื่องเงิน - หมู่บ้านคินตามณี – ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์ – วัดเตียร์ตาอัมปีล (วัดตัมปะซิริง) – ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน

Time Description
07.00 บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
08.00-12.00 จากนั้นนำท่านชม ศูนย์ผ้าบาติก ชมกระบวนการผลิตผ้าบาติกในรูปแบบต่างๆ ซึ่งมีลวดลายสีสันความแตกต่างจากผ้าบาติกทั่วไป ศูนย์เครื่องเงิน ให้ท่านได้ชมงานฝีมือการทำเครื่องเงิน และเครื่องประดับของใช้ต่างๆ ที่มีการออกแบบไว้อย่างสวยงามเป็นสินค้าส่งออกที่มีชื่อเสียงของบาหลี จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง หมู่บ้านคินตามณี หมู่บ้านแห่งนี้เป็นจุดชมวิว ภูเขาไฟบาร์ตูห์ และทะเลสาบบาร์ตูห์ ที่สวยงามที่สุด ชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาไฟ และทะเลสาบบาร์ตูห์ที่ถูกปกคลุมไปด้วยหมอกและมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี
12.00 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แบบบุฟเฟ่ต์ ให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ภูเขาไฟบาร์ตูห์ ที่ตั้งอยู่บนระดับความสูงกว่า 1,717 เมตร และ ทะเลสาบบาร์ตูห์ ที่เกิดขึ้นจากการยุบตัวของภูเขาไฟ ท่ามกลางสายหมอกที่ลอยพัดผ่าน อิสระให้ท่านได้เก็บภาพแห่งความประทับใจ
13.00 - 18.00 จากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านตัมปะซิริง นำท่านชม วัดเตียร์ตาอัมปีล (Tirta Empul Temple) วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ซึ่งคนไทยมักจะเรียกกันว่า วัดตัมปะซีริง (Tampak siring) ตามตำนาน เกอโบอีวา มหาเสนาบดีผู้ยิ่งใหญ่ของเบอดูลูใช้เวทมนต์แกะสลักอนุสรณ์สถานนี้ด้วยเล็บมือของตน เป็นอนุสรณ์สถานแห่งราชวงศ์วาร์มาเดวาใช้ในประเพณีปลงพระศพของราชวงศ์ (ซึ่งเชื่อกันว่าทำให้ราชวงศ์ หลังจากเสียชีวิตลงได้กลายเป็นเทพเจ้า) ภายในวัดท่านจะได้พบกับบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งปัจจุบันนี้ยังมีน้ำผุดขึ้นมาตลอดเวลาเชื่อกันว่าพระอินทร์ทรงสร้างขึ้นตอนที่เจาะพื้นพิภพเพื่อสร้างบ่อน้ำอมฤตชุบชีวิตนักรบของพระองค์สถานที่แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นราวศตวรรษที่ 10 บ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ใสสะอาดที่ผุดขึ้นจากใต้ดิน เป็นที่เคารพสักการะของชาวบาหลี ชาวบาหลีเชื่อว่าถ้าได้มาอาบน้ำ จะเป็นสิริมงคลและขับไล่สิ่งเลวร้าย และรักษาโรคต่างๆ ในทุกๆปีจะผู้คนนิยมเดินทางมาเพื่อชำระร่างกายให้บริสุทธิ์ ที่น้ำพุแห่งนี้เป็นจำนวนมาก จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งที่ ตลาดปราบเซียน ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองราคาถูกมากมายเช่นเสื้อผ้า,ของที่ระลึก,ผ้าพันคอ,ผ้าโสร่ง พื้นเมือง,กระเป๋า,ตุ๊กตาไม้แกะสลัก และสินค้าพื้นเมืองอีกมากมาย
19.00 บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ที่พัก Everyday Smart ระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า,เดนพาร์ซ่าร์

Day 3:หาด Tanjung Benoa – ชมการผลิตกาแฟขี้ชะมด – วัดทานาห์ลอต – ย่านคูต้า

Time Description
07.00 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00–12.00 บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม เดินทางไปยังหาดชื่อ Tanjung Benoa ให้ท่านได้อิสระพักผ่อนหรือทำกิจกรรมบนหาด (ไม่รวมค่าเครื่องเล่น) หลังจากนั้นนำท่านเดินทางไปยังแหล่งผลิตกาแฟขี้ชะมด กาแฟขี้ชะมดนั้นถือเป็นกาแฟขึ้นชื่อของบาหลี ให้ท่านได้รับชมวิธีการผลิตและซื้อเป็นของฝากที่ระลึก
12.00 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13.00 - 18.00 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดทานาห์ลอต (Pura Tanah Lot ) ได้รับฉายาว่า"วัดที่มีทิวทัศน์สวยงามที่สุดของบาหลี" คำว่า ทานา แปลว่าโลก คำว่า ลอต แปลว่าทะเลเชื่อว่าวัดแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์ของการบรรจบกันของธรรมชาติและจักรวาล เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนชายหาดริมทะเล มีลักษณะเป็นแหลมยื่นออกไปในทะเล สร้างอยู่บนโขดหินลักษณะคล้ายเกาะ เวลาน้ำขึ้นจะดูเหมือนวัดอยู่กลางทะเล เวลาน้ำลดสามารถเดินข้ามไปยังตัววัดได้ วัดนี้สร้างขึ้นโดยนักบวชฮินดูชื่อ ดัง ฮยัง นิราร์ธา ในสมัยศตวรรษที่ 11 เพื่ออุทิศให้แก่เทพเจ้าและปีศาจแห่งท้องทะเล หลังจากนั้นนำท่านเที่ยวชมย่านคูต้าให้ท่านได้อิสระช็อปปิ้งย่านคูต้าเซนเตอร์ หรือลองใช้บริการนวด ในสไตลบาหลี (ไม่รวมค่าบริการ)
19.00 บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ที่พัก Everyday Smart ระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า,เดนพาร์ซ่าร์

Day 4: อนุสาวรีย์ Bajra Sandhi - ช้อปปิ้งร้านกฤษณา - บาหลี – กรุงเทพ

Time Description
07.00 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00–12.00 จากนั้นนำท่านชม อนุสาวรีย์ Bajra Sandhi อนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงการต่อสู้ เพื่อให้ได้มาซึ่งอิสรภาพ และรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณี และจิตวิญญาณแห่งบาหลีของบรรพบุรุษ เพื่ออนุชนรุ่นหลัง หลังจากได้รับอิสรภาพจากชาวดัชท์ และถือว่าเป็นจุดชมวิวชมวิวที่สวยงามแห่งหนึ่งบนเกาะบาหลี จากนั้นนำท่านสู่ ร้านกฤษณา ร้านขายของฝากชื่อดังที่ได้รวบรวมของฝากหลากหลายชนิดของเกาะบาหลีแห่งนี้ อาทิ เช่น ขนมพื้นเมือง, เสื้อผ้าบาติก, งานแกะสลักไม้ และ เครื่องประดับสวยงาม ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อของฝากก่อนเดินทางกลับ
12.00 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13.00 สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินงูระห์ไร “Ngurah Rai International Airport
17.40 นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน การบินไทย ( Thai airway ) เที่ยวบินที่ TG432
20.50 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

Condition

อัตราค่าบริการรวม
1.ค่าบัตรโดยสารชั้นประหยัดไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) เส้นทางตามที่ระบุในรายการ รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมันไว้เรียบร้อยแล้ว
**ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2558 และท่านต้องชำระเพิ่มเติม ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม**
2.ค่าที่พัก 3 คืน ห้องละ 2 ท่าน
3.ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
4.หัวหน้าทัวร์ หรือมัคคุเทศก์ท้องถิ่นผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
5.ประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท เสียชีวิต 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
6.สัมภาระน้ำหนักไม่เกินท่านละ 30 กก.
7.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการไม่รวม
1.ค่าทำหนังสือเดินทางไทย
2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
3.ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 30 กิโลกรัม
4.ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ประมาณ 16 USD ต่อท่านต่อทริป
5.ค่า Visa on Arrival สำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย 35 USD ต่อท่าน


**หมายเหตุ **
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อความเหมาะสมไม่ว่าจะเกิดจาก ความขัดข้องของ ยานพาหนะหรือมีเหตุหนึ่งเหตุใดจนทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามหมายกำหนดการได้ โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการ และจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีจำนวนผู้โดยสารไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย อัตราค่าบริการนี้ สำหรับเดินทางตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไป ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน

** กรุณาส่งมอบหนังสือเดินทางให้บริษัทฯ ก่อนวันเดินทาง เพื่อประโยชน์ของท่านเอง **เงื่อนไขการให้บริการ
1.กรุณาสำรองที่นั่ง+ชำระเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อ+สกุล เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง
2.ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน
3.เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับใน เงื่อนไขและ ข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

เงื่อนไขการเดินทาง
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบคืนค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่ประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทของสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น
11. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
12. เที่ยวบิน และรายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
13. เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและ ข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
14. โรงแรมที่พักในประเทศอินโดนีเซียมีมาตรฐานการกำหนดดาวและประเภทของที่พักแตกต่างกับประเทศไทย โดยโรงแรมที่พักทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาโรงแรมโดยอ้างอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศอินโดนีเซียตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวเท่านั้น โรงแรมโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin หรือ Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของห้องพักและการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมีความแตกต่างกันอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกัน และไม่สามารถเสริมเตียงได้ตามที่ต้องการ
15. กระเป๋าสัมภาระต่างๆถือเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าช้า หรืออุบัติเหตุต่างๆ ใดๆทั้งสิ้น
16. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
17. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
************************************

เงื่อนไขการยกเลิก
1. สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์
5. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-7 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
6. ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทย, ประเทศอินโดนีเซีย และ ประเทศฟิลิปปินส์ ไม่มีการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ในกรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียม ในการมัดจำตั๋วท่านละ 10,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามเงื่อนไข
7. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ


ข้อความซึ่งถือเป็นสาระสำหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนำสัมมนา และการเดินทางที่มีความชำนาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผู้มีอำนาจทำการแทนประจำประเทศไทย (โดยไม่จำต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญAvailable
Not Available
Selected

Tour Informations

Tour type: Specific Date
Maximum People: 30
Location: Indonesia, Bali
Rate:

Place Order

Departure date:
Arrive date:
Adults:
Children:

You are booking for Fantastic Bali

Paypal

Important: You will be redirected to PayPal's website to securely complete your payment.

Submit

Tours Reviews

There is no review
You must log in to write review

Comments

comments

LAST MINUTE DEALS!