f779c5a795c6d69d6dfcff516ef303d7861852961kochiacosmoshitachi-seaside-park-kochia-summer-cypress-red-033800_01nikko-1-of-1-2-e1460816543520836-02411451
© JTB Photo / Masterfile
Model Release: No
Property Release: No
Cherry blossoms Takasaki Byakui
Kannon Takasaki Gunma Japan140409_gunma_03120412_kamakura_00clip_2005_0409_1EimgMain0217161269566_1db23cae08_b3004_02Japan-2013-227_web-lrgOLYMPUS DIGITAL CAMERADaruma-no-Sato-Daimon-yap_gunma_014_lTakasaki4665716404_70d4eaf35a_oKawagoe-townscape-of-Kurazukuri-warehouses-Kawagoe-Hotel-1600x1000Kawagoetokyo-disneyland-06maxresdefault3016_01cinderella-castle-tokyo-disneyland-clearing-storm-Mpooh-hunny-hunt-owl-Mimagesdsc_0111space-mountain-gallery05maxresdefault (1)ss02l2s1n7dp1lulescpkaminarimon_largecrAsakusa-2S0035007Nikko, Tochigi, Japan - May 05, 2009: Three Wise Monkeys (Hear No Evil, Speak No Evil, See No Evil). Famous wooden carving   above the gate to the sacred stables at  the Toshogu  sanctuary in Nikko.Kamakura-Day-Trip-1163x775Kawagoe-Street-Foodcr (1)
Loading Maps

Tour Descriptions

NIKKO-HITACHI-KAWAKOE-TOKYO 6D4N
ฮิตาชิ-ศาลเจ้าโทโชคุ-เจ้าแม่กวนอิม-คามากุระ-ช้อปปิ้ง-ออนเซน
โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์
** ชิวๆ พักโตเกียว 2 คืน ไม่ต้องเสียค่ารถไฟเข้าเมือง **

กำหนดวันเดินทาง
กรกฎาคม : 11-16, 18-23, 25-30 ก.ค.60 : 33,900.-
สิงหาคม : 01-06, 15-20, 22-27, 29 ส.ค-03 ก.ย.60 : 33,900.-
กรกฎาคม : 07-12 [ วันอาฬหบูชา ] : 34,900.-
สิงหาคม : 08-13 สิงหาคม 2560 [ วันแม่ ] : 34,900.-
กันยายน : 05-10, 12-17, 19-24, 26 ส.ค-01 ก.ย. 60 : 31,900.-

Day 1: กรุงเทพฯ-สนามบินนาริตะ

Time Description
20.00 พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 4 สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เจ้าหน้าที่จากบริษัท Prime Destination Travel คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
23.45 ออกเดินทางสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่นโดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ 600

Day 2: สนามบินนาริตะ-สวนฮิตาชิซีไซด์พาร์ค-ชมทุ่งต้นโคเชีย -เมืองนิกโก้- ศาลเจ้าโทโชกุ-อาบน้ำแร่

Time Description
08.00-11.00 เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร...เรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ สวนฮิตาชิซีไซด์พาร์ค (Hitachi Seaside Park) ตั้งอยู่ใน เมืองฮิตาชินากะ ในจังหวัดอิบารากิ ในประเทศญี่ปุ่น เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่มีเนื้อที่กว้าง 1,187.5 ไร่ ที่นี่เป็นสวรรค์ของคนรักดอกไม้เพราะเต็มไปด้วยไม้ดอกนานาชนิดที่จะหมุนเวียนเปลี่ยนกันบานให้นักเที่ยวได้ชมตลอดทั้งปี นำท่านชมต้นโคเชีย เป็นไม้พุ่มที่จะเปลี่ยนสี 3 ฤดู ช่วงแรกจะเป็นสีเขียวในช่วงหน้่าร้อน หลังจากนั้นจะเปลี่ยนเป็นสีแดงในช่วงต้นฤดูใบไม้ร่วง และจากแดงเป็นเหลือง น้ำตาลในช่วงฤดูใบไม้ร่วง ให้ท่านได้เดินเล่นชมสวนตามอัธยาศัย
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13.00 - 18.00 นำท่านเดินทางสู่ เมืองนิกโก้ ชม ศาลเจ้าโทโชกุ ศาลเจ้าที่สร้างเพื่อเป็นสถานที่ฝังศพโชกุณโทกุงาว่า ที่เก่าแก่นับ 4 ศตวรรษ ตั้งแต่สมัยโชกุนโตกุกาว่า อิเยยะสึ ชมสถาปัตยกรรมไม้แกะสลักที่วิจิตรตระการตาทั้งสวยงามในแง่ของศิลปะและที่แฝงแง่มุมทางปรัชญา ศาลเจ้าแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกทางวัฒนธรรมอีกด้วย
18.00 นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก SUNSHINE KINUKAWA HOTEL หรือเทียบเท่า รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม / ผ่อนคลายกับการแช่น้ำจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น

Day 3: เมืองทาคาซากิ - วัดเจ้าแม่กวนอิม-โรงงานผลิตดารุมะ- เมืองเก่าคาวาโกเอะ-หอระฆ้งโทคิโนะคาเนะ-โตเกียว

Time Description
07.00 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00-11.00 นำท่านเดินทางสู่ เมืองทาคาซากิ นำท่านนมัสการ เจ้าแม่กวนอิมของเมืองTakasaki สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปีโชววะที่ 11 (ค.ศ.1936) และก็ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองนี้ นอกจากองค์เจ้าแม่กวนอิมแล้วภายในวัดยังมีโบสถ์วิหารที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยโคมไฟจำนวนมากมาย ห้อยระโยงระยางอยู่มากมายบริเวณระเบียง ภายในองค์เจ้าแม่กวนอิมมีบันได 146 ขั้น ที่จะนำเราขึ้นไปยังชั้น 9 (บริเวณบ่าขององค์เจ้าแม่กวนอิม) จากจุดนี้สามารถเห็นทัศนียภาพโดยรอบของเมือง Takasaki ได้สุดลูกหูลูกตา หรือหากมองต่ำลงมาสักนิดก็จะได้เห็นบริเวณภายในวัดอีกมุมที่แปลกตาสวยงามไปอีกแบบ เพื่อให้ท่านได้ชมวิวและเก็บภาพความประทับใจ นำท่านเดินทางสู่ โรงงานผลิตดารุมะ ตุ๊กตา Daruma ส่วนใหญ่ในญี่ปุ่นผลิตจากที่เมืองนี้ ทำให้มีโรงงานผลิตตุ๊กตา Daruma อยู่หลายสิบแห่งทีเดียว และโรงงานที่มีชื่อเสียงที่สุดก็ไม่พ้น Daruma no Sato Daimon ya นี่เอง โดยโรงงานแห่งนี้มีท่านปรมาจารย์ทางด้านการทำตุ๊กตา Daruma อยู่นั่นคือท่านอาจารย์ Jun-ichi Nakata ที่ปัจจุบันก็ยังคงผลิตผลงานอันสวยงามออกมาให้ชม ภายในโรงงานท่านจะได้ชมวิธีการผลิต และวาดรูปลงบนตุ๊กตาซึ่งมีความปราณีตสวยงาม นอกจากนี้ท่านยังสามารถลองทำตุ๊กตาด้วยตนเอง ซึ่งจะเป็นดารุมะชิ้นเดียวที่ไม่เปมือนใครในสไตล์ของทุกท่าน
12.00 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
13.00-18.00 นำท่านเดินทางสู่ เมืองคาวาโกเอะ ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดไซตามะ เมืองแห่งปราสาทที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่น ซึ่งเป็นที่รู้จักในลักษณะการก่อสร้างอาคารแบบที่เรียกว่าคุระซึคุริ-ร้านค้าหรืออาคารโกดังไม้ 2 ชั้นที่กำแพงก่อด้วยดิน ถือเป็นย่านการค้าเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยเอโดะสองข้างทางเต็มไปด้วยบ้านเรือนในสมัยก่อนเรียงรายติดกัน ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี ณ ปัจจุบันได้ถูกปรับปรุงให้เป็นร้านอาหาร ร้านขายสินค้าที่ระลึก และพิพิธภัณฑ์ มีหอระฆ้งโทคิโนะคาเนะ สร้างจากไม้ใช้เพื่อเตือนเมื่อเกิดไฟไหม้ ที่ถูกสร้างแทนของเดิมเนื่องจากโดนไฟไหม้เมื่อปี 1892 อันเป็นสัญลักษณ์สำคัญของพื้นที่ ด้วยลักษณะสิ่งก่อสร้างและบรรยากาศโดยรอบทำให้ที่นี่ได้สมญานามว่า “ เมืองเอโดะน้อย ” ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเดินเที่ยวชม และเลือกซื้อของฝากพื้นเมืองมากมาย
18.00 อิสระรับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก TOKYO ARIAKE WASHINGTON HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 4: อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์

Time Description
07.00 บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
08.00-20.00 ซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน เพิ่มผู้ใหญ่ท่านละ 2,700 บาท / เด็ก 2,000 บาท ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง [ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง]เชิญท่านพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัย ใช้ทุนในการก่อสร้าง 600 ล้านเยน โดยการถมทะเล ท่านจะได้พบสัมผัสกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมันส์เหมือนอยู่ในอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN, ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSION บ้านผีสิง, ตื่นเต้นกับ SPLASH MOUNTAIN, นั่งเรือผจญภัยในป่ากับ JUNGLE CRUISE, เที่ยวบ้านหมีพูห์, ตะลุยอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เข้าไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการกับการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบของ WALT DISDEY เช่น มิกกี้เม้าส์, มินนิเม้าส์, โดนัลดั๊ก ฯลฯ หรือช้อปปิ้งซื้อของที่ระลึกภายในวนสนุกอย่างจุใจและอีกมากมายที่รอท่านพิสูจน์ความมันส์กันอย่างเต็มที่ ให้ท่านได้สนุกสนานต่อกับเครื่องเล่นนานาชนิดอย่างจุใจ สำหรับท่านที่เลือกที่จะอิสระในเมืองโตเกียว ท่านสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางจากมัคคุเทศก์ เพื่อความสะดวกในการเดินทาง หรือช้อปปิ้งในย่านการค้าอันทันสมัยของมหานครโตเกียวศูนย์รวมวัยรุ่นแหล่งช้อบปิ้งชื่อดัง ย่านฮาราจูกุ ท่านจะได้พบกับการแต่งตัวที่เป็นเอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตล์วัยรุ่นญี่ปุ่น การแต่งกายเลียนแบบคาแรคเตอร์การ์ตูนต่างๆที่แต่ละคนแต่งมาโชว์ตามท้องถนนเพลิดเพลินกับการช้อบปิ้งกับร้านค้าหลากหลายสองฝั่งถนนทาเคชิตะ และ โอโมเตะซันโด ร้าน Kiddyland ศูนย์รวมของเล่นหลากหลาย น่ารัก และ แปลกๆ เหมาะสำหรับเป็นของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุ๊กตาบลายด์ สนูปปี้ คิตตี้ คาแรคเตอร่ต่างๆ หรือ เกมส์ ของเด็กเล่นที่หลากหลายให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อหาอย่างจุใจ อิสระช้อปปิ้งต่อย่าน“ชิบูย่า” ย่านวัยรุ่นชื่อดังอีกแห่งของมหานครโตเกียวท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับแฟชั่นทันสมัยของหนุ่มสาวชาวแดนปลาคิบจากร้านค้ามากมาย มากกว่า 100 ร้านค้า * เพื่อให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มที่จึงไม่มีบริการอาหารกลางวันและอาหารค่ำ * นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก TOKYO ARIAKE WASHINGTON HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 5: วัดอาซากุซะ-เมืองคามาคุระ -หลวงพ่อโตไดบุทสึ -ไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ -ห้างอิออน

Time Description
07.00 บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
08.00-12.00 วัดอาซากุซะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว นำท่านนมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองคำ นอกจากนั้นท่านยังจะได้พบกับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตูทางเข้าวัด และยังสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของขลังได้ภายในวัด ฯลฯ เมืองคามาคุระ ที่โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าไม้ที่คงความอุดมสมบูรณ์แลเป็นเมืองที่ติดทะเล ซึ่งเป็นทำเลที่ถูกต้องตามหลัก ฮวงจุ้ย นำท่านชม พระพุทธรูปไดบุทสึ หรือ พระอมิตตาพุทธ นิโอยุราอิ แปลว่า พระพุทธรูปองค์ใหญ่ สร้างจากสำริด เมื่อปี ค.ศ.1795 ความสูงขององค์พระ 11.35 เมตร มีน้ำหนัก 122 ตัน ตั้งอยู่กลางลานโล่งแจ้ง หันหน้าไปทางมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งอดีตองค์พระได้ประดิษฐานอยู่ในวิหาร แต่เนื่องจากเกิดสึนามิทำให้วิหารได้พังทลาย แต่องค์พระไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด
12.00 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
13.00-18.00 ไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งในแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ที่มีร้านค้าต่าง ๆ มารวมตัวกันถึง 154 ร้าน อาทิเช่น Coach, H&M, Chloe, Uniqlo, Zara , Daiso 100 Yen, Onitsuka และยังมีห้างให้เลือกเดินทั้ง AQUA CITY , VENUS FORT, DECKให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ห้างจัสโก้อิออน ให้ท่านได้ซื้อของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทิเช่น ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ตามฤดูกาล และพิเศษสุดกับร้าน 100 เยน ทีทุกอย่างในร้านราคาเพียง 100 เยนเท่านั้น
18.00 รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย เดินทางเข้าสู่ที่พัก NARITA HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 6: สนามบินนาริตะ-กรุงเทพ ฯ

Time Description
09.15 ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ 601 ** รับประทานอาหารเช้าบนเครื่อง **
13.45 เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

Condition

เงื่อนไขการให้บริการ
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอนเฟริมเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3. การชำระค่าบริการ
3.1 กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 15,000 บาท
3.2 กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง
4.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45-15 วัน ขอเก็บเงินมัดจำทั้งหมด
4.2 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 14 -7 วันเดินทาง ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
4.3 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
4.4 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
**สำคัญ!! บริษัท Prime Destiantion Travel ทำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญี่ปุ่น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น**
4.5 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
- กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้องดำเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการชำระเงินเพื่ออัพเกรดต้องกระทำที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านั้น
2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5. ค่าน้ำหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [แอร์เอเซีย 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เจแปนแอร์ไลน์และออลนิปปอน 2 ใบใบละไม่เกิน 23 กิโล] ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
7. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
4. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
5. ค่าทิปสำหรับ คนขับรถ / มัคคุเทศน์ / หัวหน้าทัวร์ ต่อท่านคนละ 2,000 เยน
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยันว่ามีคุณสมบัติในการเข้า ประเทศญี่ปุ่น
**เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องที่พักทางบริษัทจะจัดเตรียมให้กับลูกทัวร์ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่น**
1.ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
2.สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
3.ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คน รู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)
4.กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า)
1.หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่
2.กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพำนักระยะสั้น
3.ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
4.เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

หมายเหตุ :
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน

**ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ และหัวหน้าทัวร์
ท่านละ 4,000 เยน /ทริป/ต่อท่าน** (เก็บทิปก่อนการเดินทางที่ “สนามบิน”)
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **
Available
Not Available
Selected

Tour Informations

Tour type: Specific Date
Maximum People: 30
Location: JAPAN, Tokyo
Rate:

Place Order

Departure date:
Arrive date:
Adults:
Children:

You are booking for Hello Japan Summer

Paypal

Important: You will be redirected to PayPal's website to securely complete your payment.

Submit

Tours Reviews

There is no review
You must log in to write review

Comments

comments

LAST MINUTE DEALS!

Tours Nearby