Sapporo, Hokkaido Prefecture, Japan

Hakodate4Hakodate5OLYMPUS DIGITAL CAMERA8428186237_b1a7442315_bmaxresdefault8428183749_69c5cbdb43_bShikisai-no-Okapixta_16851511_M-1000x6671-E7Z3vn4nFaf2UFng5dhuTQBieiBiei25065324040_2568c16464_bblue-pond-22dsc09737Shiroganecaptionainu village2ainu village4ainu village3ainu villageHakodate6HakodateHakodate2Hakodate3IMG_5137pic_city-traffic_img04odi20gb1nAgj1uIFi1E-ogoryokaku-pic-1-1024x687109198-Hakodate-And-Vicinitygoryokaku-towergoryokakutower1img_goryokaku_01-thumb-520xauto-149an-active-volcano-photograped165Lake-Toya-Shikotsu-Toya-National-Park-Abuta-Hokkaido-Japan-10maxresdefaultaflo_ZKUA0015287768015948_6f2761b7f9_ccute-carousel-music-boxes20160616121130aflo_ZKUA000943hokkaido0715-1_0img013Otaru-Canalดาวน์โหลด6704_01plan_148876490216e7bcd32e654cf0c50e5004638c16eemaxresdefault
Loading Maps

Tour Descriptions

*** ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ ***
เที่ยวญี่ปุ่น บ่อน้ำสีฟ้า-สวนดอกไม้-ฮาโกดาเตะ-หมู่บ้านไอนุ-ซัปโปโร-เมนูปู 3 ชนิด-แช่ออนเซน

กำหนดการเดินทาง
สิงหาคม : 15-20, 18-23, 25-30 สิงหาคม 2560 : 45,900.-
กันยายน : 05-10, 19-24 กันยายน 2560
26 กันยายน-01 ตุลาคม, 28 กันยายน-03 ตุลาคม 2560 : 45,900.-

Day 1: กรุงเทพฯ - สนามบินชิโตเซะ

Time Description
21.00 คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัท Prime Destination Travel ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
23.45 ออกเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670

Day 2: สนามบินชิโตเซะ- โดราเอม่อนสกายพาร์ค - เมืองบิเอ-สวนดอกไม้ชิคิไซ - บ่อน้ำสีฟ้า- น้ำตกชิโรฮิเงะ - แช่น้ำแร่

Time Description
08.00-12.00 เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ [เกาะฮอกไกโด] ประเทศญี่ปุ่น หลังจากนั้นนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ โดราเอม่อนสกายพาร์ค ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับตัวการ์ตูนในเรื่องโดราเอม่อนการ์ตูนที่เป็นนิยมที่สุดในญี่ปุ่น ให้ท่านได้อิสระกับการถ่ายรูปกับฉากในการ์ตูน เช่น ฉากนั่งไทม์แมชชีนที่จะท่านให้ทุกท่านเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของการ์ตูนโดราเอม่อน และยังมีโซนร้านค้าที่ขายของที่เกี่ยวกับโดราเอม่อน เช่น ร้านกาแฟที่จะขายขนมไทยากิซึ่งเป็นขนมคล้ายๆขนมโดรายากิที่โดราเอม่อนชื่นชอบ และยังมีโซนห้องสมุดจะมีหนังสือการ์ตูนโดราเอม่อนจัดจำหน่าย
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
13.00 - 18.00 นำท่านเดินทางสู่ เมืองบิเอ เมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่บริเวณกลางเกาะฮอกไกโด ที่ได้ชื่อว่า “Small Town Of The Most Beautiful Hills” ความเล็กที่แสนน่ารักของเมืองนี้อยู่ที่ภาพวิวทิวทัศน์แบบพาโนรามาวิวระหว่างสองข้างทางที่เต็มไปด้วยทุ่งข้าวบาร์เล่ย์สีเหลืองทองตัดสลับกับไร่ข้าวโพดและมันฝรั่งสีเขียวสดโดยมีสีฟ้าครามของท้องฟ้าตัดเป็นฉากหลังสลับเนินเขา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนดอกไม้ชิคิไซ สวนแห่งนี้ได้รับสมญานามว่าเป็น Flower Paradise พบกับความงามของเหล่ามวลดอกไม้ที่แข่งกันอวดสีสันจนเปรียบเหมือนพรมหลากสีที่พร้อมกันเบ่งบานในฤดูร้อนของเกาะฮอกไกโดที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมากมายมาเที่ยวชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอย่างเต็มอิ่มนำท่านเดินทางชม บ่อน้ำสีฟ้า หรือ BLUE POND บ่อน้ำสีฟ้าที่เกิดจากความบังเอิญที่เกิดจากการสร้างเขื่อนเพื่อไม่ให้โคลนภูเขาไฟที่เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟ Tokachi เมื่อปี ค.ศ.1988 ไหลเข้าสู่เมือง โดยที่ก้นบ่อน้ำแห่งนี้จะมีแร่ธาตุที่เกิดจากโคลนภูเขาไฟทำให้มีสีฟ้าหรือเขียวมรกตสดใส นำท่านชม น้ำตกชิโรฮิเงะ เป็น 1 ใน 5 ของน้ำตกที่สวยที่สุดบนเกาะฮอกไกโด มีความสูงประมาณ 30 เมตร น้ำตกแห่งนี้มีความพิเศษตรงที่น้ำที่ไหลลงมานั้นเป็นน้ำบาดาลที่ออกมาจากรอยแตกของหน้าผาไหลลงสู่แม่น้ำบิเอะ นอกจากนั้นยังมีมีความโดดเด่นของสีของแม่น้ำที่เป็นสีฟ้าอมเขียว เกิดขึ้นจากแร่โคบอลต์ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับความงามและเก็บภาพความประทับใจ
19.00 เดินทางเข้าสู่ที่พัก YUBARI ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่า / รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม / ผ่อนคลายกับการแช่น้ำจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น

Day 3: หมุ่บ้านไอนุ -เมืองฮาโกดาเตะ - ย่านโมโตมาจิ-นั่งกระเช้าชมวิวเมืองฮาโกดาเตะ

Time Description
07.00 บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
08.00-12.00 นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชาวไอนุ ปัจจุบันที่นี่จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ชนพื้นเมืองไอนุ ท่านจะได้ชมการแสดงวิถีชีวิต, เรื่องราวความเป็นมาของชนเผ่า, ข้าวของเครื่องใช้, อาวุธในการล่าสัตว์, และการดำรงชีวิตของชาวไอนุ
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
13.00-18.00 นำท่านเดินทางสู่ฮาโกดาเตะ นำท่าน เที่ยวชมเมืองย่านโมโตมาจิ จากเชิงเขาฮาโกดะเตะ มีถนนลาดชัน 19 สายมุ่งตรงสู่ท่าเรือ ถนนเหล่านี้เป็นที่นิยมในหมู่ผู้รักการเดินเที่ยวชมวิว เนื่องจากเรียงรายไปด้วยอาคารต่างๆ ที่มีเอกลักษณ์และมีภูมิทัศน์อันหลาก หลายเมื่อครั้งอดีตได้เป็นเมืองท่าที่มีการค้าขายกับชาวต่างชาติฝั่งตะวันตก ซึ่งทำให้วัฒนธรรมตะวันตกได้เข้ามามีบทบาทในเมืองฮาโกดาเตะ ซึ่งท่านจะพบเห็นจากโบสถ์คริสต์ ร้านอาหาร อาคารบ้านเรือนเก่าแบบตะวันตกที่ตั้งอยู่ริมเนินเขา ต่อไปยัง ภูเขาฮาโกดาเตะ โดยนำท่านโดยสารกระเช้าไฟฟ้า เพื่อชมจุดชมวิววิวทิวทัศน์ของเมืองฮาโกดาเตะ ที่มีน้ำทะเลขนาบอยู่ทั้ง 2 ด้าน เป็นคอคอดกระ เมื่อยามค่ำคืนบ้านเรือนและถนนหนทางจะเปิดไฟ จึงทำให้เห็นแสงระยิบระยับ เป็นวิวทิวทัศน์ยามค่ำคืนที่สวยติดอันดับ 1 ใน 3 ของโลก
19.00 รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก HAKODATE HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 4: ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – โกดังอิฐแดง - ชมวิวบนหอคอยโกะเรียวคะคุ -ชมภูเขาไฟโชวะชินซัง -ทะเลสาบโทยะ- แช่น้ำแร่

Time Description
07.00 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00–12.00 นำท่านเดินทางสู่ ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อเลือกชมอาหารทะเลขึ้นชื่อของเกาะฮอกไกโด ไม่ว่าจะเป็นปูหลายหลายชนิด ปลาแซลม่อน ปลาหมึก ไข่หอยเม่น กุ้ง ที่มีทั้งแบบสดและแบบแห้ง หรือจะเป็นผลไม้ขึ้นชื่อตามฤดูกาลและผักพื้น เมืองและนำท่านชม ขึ้นหอคอยโกะเรียวคะคุ เพื่อชมวิวสวนโกะเรียวคะคุเป็นป้อมปราการรูปทรงห้าเหลี่ยมที่สร้างขึ้น เพื่อป้องกันการรุกรานจากทางตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่นในปี 1864 เป็นป้อมปราการแรกที่มีสไตล์ Vauban ในประเทศญี่ปุ่น และถูกกำหนดให้เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์พิเศษ วันนี้ สถานที่นี้เป็นจุดที่มีชื่อเสียงสำหรับการชมดอกซากุระ และเป็นสถานที่สำหรับการพักผ่อนของคนพื้นเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่อาคารโกดังอิฐแดงเก่าริมท่าเรือ ในปี 1859 ท่าเรือฮาโกดะเตะเปิดทำการเป็นหนึ่งในท่าเรือค้าขายระหว่างประเทศแห่งแรกของญี่ปุ่น ในบริเวณอ่าวเต็มไปด้วยร้านอาหารและร้านขายของที่ระลึกที่ตั้งอยู่ภายในตึกเก่า คุณจะเพลิด เพลินกับการเดินกินลมชมวิวรอบบริเวณนี้ประกอบกับเพลงที่เปิดทางเสียงตามสายให้ได้ยินทั่วเมือง เสริมบรรยากาศให้ฮาโกดาเตะเป็นเมืองที่สวยที่สุดแสนโรแมนติก หลากหลายชนิดหรือท่านจะเลือกลองกิจกรรมตกปลาหมึกหรือลิ้มลองไอศกรีมหมึกดำที่เป็นของขึ้นชื่อของเมืองฮาโกดาเตะได้อีกด้วย
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
13.00-18.00 จากนั้นนำท่านชม ภูเขาไฟโชวะซินซัง ภูเขาไฟเกิดใหม่ประมาณปี ค.ศ.1944 -1945 ภูเขาไฟน้องใหม่ที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของผิวโลกในปี 1946 ซึ่งระเบิดปะทุติดต่อกันนานถึง 2 ปี จนกลายมาเป็นภูเขาโชวะ ดังที่เห็นอยู่ ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของรัฐบาลในฐานะเป็น “อนุสรณ์ทางธรรมชาติแห่งพิเศษ” พร้อมบันทึกภาพเป็นที่ระลึก ** หากลูกค้าท่านใดที่มีความประสงค์ที่จะขึ้นกระเช้าสามารถแจ้งเพิ่มเติมได้ที่ไกด์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ** จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบโทยะ หรือโทยะโกะที่อยู่ในอุทยานชิโกะทสึโทยะ
19.00 เดินทางเข้าสู่ที่พัก TOYA HOTEL หรือเทียบเท่า / รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม / ผ่อนคลายกับการแช่น้ำจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น

Day 5:บ่อน้ำพุฟุกิดาชิ - โอตารุ - คลองโอตารุ- พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-นาฬิกาไอน้ำโบราณ- เมืองซัปโปโร - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ

Time Description
07.00 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00–12.00 นำท่านเดินทางสู่ บ่อน้ำพุฟุกิดาชิ เป็นสวนทีคนญี่ปุ่นนิยมเดินทางมาดื่มน้ำแร่บ่อน้ำพุนี้ได้รับเลือกจากกระทรวงสิ่งแวดล้อมให้เป็นหนึ่งในร้อยน้ำที่บริสุทธิ์ในญี่ปุ่น บ่อน้ำพุเกิดจากหิมะบนภูเขาที่ละลายและไหลผ่านชั้นหินในหลายศตวรรษและกลายมาเป็นบ่อน้ำพุทางธรรมชาติอย่างแท้จริง อุณหภูมิจะอยู่ที่6 องศาเซลเซียลตลอดทั้งปี โดยอุดมไปด้วยแร่ธาตุ ดังนั้นคนส่วนใหญ่จะนำน้ำกลับไปทานที่บ้าน ให้ท่านได้ชมความสวยงามและชิมรสชาติของน้ำแร่ที่ติดอันดับในญี่ปุ่น นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ เมืองโรแมนติกที่ควบคู่ไปกับความเก่าแก่และความสำคัญทางประวัติศาสตร์ นำท่านชม คลองโอตารุ ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ในสมัยก่อนประมาณ ค.ศ.1920 ตรงกับยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือบริเวณปากอ่าว ซึ่งในยามค่ำคืนคลองแห่งนี้ได้รับคำขนานนามว่าเป็นจุดที่โรแมนติกที่สุด จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชั้น ที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดง แต่โครงสร้างภายในทำด้วยไม้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และควรแก่การอนุรักษ์ให้เป็นสมบัติของชาติ นำท่านชม นาฬิกาไอน้ำโบราณ สไตล์อังกฤษที่เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น นาฬิกานี้จะพ่นไอน้ำ มีเสียงดนตรีดังขึ้นทุกๆ 15 นาที เหมือนกับนาฬิกาไอน้ำอีกเรือนที่แคนาดา
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
13.00-20.00 จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ณ ถนนทานุกิโคจิ แหล่งที่ตั้งของห้าง สรรพสินค้าชื่อดังและร้านค้ามากมายให้ท่านได้ช้อปปิ้งได้จุใจ เช่น ร้าน BIG CAMERA จำหน่ายกล้องดิจิตอล, เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์,ร้าน100เยน,ร้าน UNIQLO ขายเสื้อผ้าแฟชั่นวัยรุ่น,ร้าน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครื่องสำอาง
20.00 อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย นำท่านเข้าสู่ที่พัก SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 6:สนามบินชิโตเซะ- กรุงเทพฯ

Time Description
07.00 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
10.45 เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 671
15.45 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

Condition

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
- กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้องดำเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการชำระเงินเพื่ออัพเกรดต้องกระทำที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านั้น
2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5. ค่าน้ำหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [แอร์เอเซีย 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เจแปนแอร์ไลน์และออลนิปปอน 2 ใบใบละไม่เกิน 23 กิโล] ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
7.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
4. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
5. ค่าทิปสำหรับ คนขับรถ / มัคคุเทศน์ / หัวหน้าทัวร์ ต่อท่านคนละ 2,000 เยนเงื่อนไขการให้บริการ
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการ
คอนเฟริมเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3. การชำระค่าบริการ
3.1 กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000. – บาท
3.2 กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง
4. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจำ
4.1 การยกเลิกการเดินทางตั้งแต่วันจองจนถึงก่อนวันเดินทาง 30 วัน ขอยึดมัดจำท่านละ 5,000 บาท
4.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงินมัดจำทั้งหมด
4.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
4.4 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
4.5 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
4.6 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
**สำคัญ!! บริษัททำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญี่ปุ่น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น**
4.7 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง
พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยันว่ามีคุณสมบัติในการเข้า ประเทศญี่ปุ่น
**เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องที่พักทางบริษัทจะจัดเตรียมให้กับลูกทัวร์ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่น**
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น
(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คน รู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)
4. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพำนักระยะสั้นเท่านั้น
3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศข้อความซึ่งถือเป็นสาระสำหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนำสัมมนา และการเดินทางที่มีความชำนาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผู้มีอำนาจทำการแทนประจำประเทศไทย (โดยไม่จำต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ
Available
Not Available
Selected

Tour Informations

Tour type: Specific Date
Maximum People: 30
Location: JAPAN, Hokkaido
Rate:

Place Order

Departure date:
Arrive date:
Adults:
Children:
Infant:

You are booking for Hokkaido Summer Vacation

Paypal

Important: You will be redirected to PayPal's website to securely complete your payment.

Submit

Tours Reviews

There is no review
You must log in to write review

Comments

comments

LAST MINUTE DEALS!

Tours Nearby