Malaysia

5104226627001_5230061447001_5203619434001-vsbatu-caves-04GettyImages-560055147_super_csmaxresdefault43450_14052111050019505034Batu Caves6e06f1053e5a3f2078a2d162b15d9482af3de481065718c6285f80bdbe471da1cameron-highlands-03morning-view-at-cameroncameron-highlands-strawberry2-39024674-11ef-4d56-838b-bcc609ca38aaCACTUS FARM - CAMERON HIGHLAND2016111851-2DSC04486_副本b2ap3_thumbnail_image08Genting-Highlands-Theme-Park-2-1024x683genting-highland-2FWP_indoorSmall1200px-Inside_First_World_Plaza_-_Genting_Hilghland12591-1193307074-112591-1193307074-0mosque 1_271280788649225883_3df6bc3f5c_b7403malaysiaport-klang-malaysiaMalaysia-1HeliDataranPutra3putrajaya
Loading Maps

Tour Descriptions

** ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ **
* นำท่านเดินขึ้นบันได 272 ขั้น เพื่อเข้าชมความอลังการของ ถ้ำบาตู สถานที่ประกอบพิธีกรรมในศาสนาฮินดู และถือเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสลังงอร์
* สัมผัสความเย็น และ ธรรมชาติที่สวยงาม ของ คาเมร่อน ไฮแลนด์
* ชมและชิมสตอร์เบอรี่สดๆ ที่สวนสตอรเบอรี่ และ เที่ยวชมความสวยงามของดอกลาดเวนเดอร์ ณ สวนลาเวนเดอร์
* นอนค้างคืนบนยอดเขาเก็นติ้ง
* เมืองใหม่ปุตตราจายา
* สัมผัสความอลังกาล มัสยิดปุตรา
* ตึกแฝดปิโตรนัส
* ช็อปปิ้งที่ Pavillion

กำหนดวันเดินทาง: ปี 2560
กำหนดวันเดินทาง: 29 ก.ย.- 01ต.ค. 60: 11,900.-
กำหนดวันเดินทาง: 13-15 ต.ค. 60 :12,900.-
กำหนดวันเดินทาง: 21-23 ต.ค. 60 :13,900.-
กำหนดวันเดินทาง: 03-05 / 17-19 พ.ย. 60 :11,900.-
กำหนดวันเดินทาง: 09-11 ธ.ค.60 : 13,900.-
กำหนดวันเดินทาง: 30ธ.ค.60-01 ม.ค. 61/ 31 ธ.ค.60 – 02 ม.ค. 61 :14,900.-

Day 1: กรุงเทพฯ – กัวลาลัมเปอร์ – มัสยิดอาเหม็ด - อาคารสุลต่าน อับดุล ซามัด - ถ้ำบาตู - คาเมร่อน ไฮแลนด์

Time Description
04.00 คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ Mเช็คอินกรุ๊ปของสายการบิน มาเลเซียแอร์ไลน์ (Malaysia Airline) โดยมีเจ้าหน้าที่ Prime Destination Travel ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก
06.00 นำท่านเดินทางสู่ เมืองกัวลาลัมเปอร์ โดยสายการบิน มาเลเซียแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MH797 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง
09.10 - 12.00 เดินทางถึงสนามบิน กัวลาลัมเปอร์ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว (เวลาที่ประเทศมาเลเซียเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังจากนั้นนำท่านชม มัสยิดอาเหม็ด ซึ่งเป็นมัสยิดเก่าแก่และสวยที่สุดในมาเลเซีย แวะถ่ายรูปคู่กับอนุสาวรีย์ทหารอาสา เพื่อลํารึกถึงเหตุการณ์การสู้รบในสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 จากนั้นนำท่านผ่านชม อาคารสุลต่าน อับดุล ซามัด ที่ปัจจุบันเป็นสถานที่ทางราชการ ตั้งอยู่ตรงข้ามกับ จัตุรัสเมอร์เดก้า ซึ่งเป็นจัตุรัสที่รำลึกถึงวันที่มาเลเซียได้ฉลองเอกราชพ้นจากประเทศในเครือจักรภพ จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยังถ้ำบาตู ให้ท่านได้าท่านแวะนมัสการ พระขันธกุมาร ที่วัดถํ้าบาตู ซึ่งเป็นศาสนสถานที่ศักดิ์สืธิ์ของศาสนาฮินดู ด้านหน้าปากทางขึ้นบันไดไปยังถ้ำ ข้างบนมีรูปปั้นของพระขันธ์กุมารสูงประมาณ 43 เมตร
12.00 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13.00-18.00 หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ คาเมรอน ไฮแลนด์ ซึ่งเป็นสถานที่ตากอากาศ พักผ่อนที่ขึ้นชื่อที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศมาเลเซีย ดินแดนที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 4,500 ฟุต ระหว่างทางท่านจะได้ชมธรรมชาติบนเขาอันสลับซับซ้อนตลอดสองข้างทาง เพลิดเพลินกับความงดงามซึ่งประกอบด้วย สิ่งก่อสร้างและประวัติต่างๆ มากมาย ชมความงามของไร่ชาคาเมร่อน ที่ปลูกทั่วทั่งขุนเขา พร้อมกับทัศนียภาพอันสวยงาม ให้ทุกท่านได้อิสระเลือกชิมชารสชาติต่างๆและถ่ายรูปธรรมชาติอันสวยงาม เดินทางถึงเมืองคาเมรอน
19.00 บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ที่พัก Heritage Hotel Cameron Highlands ระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า

Day 2: คาเมร่อน ไฮแลนด์ – สวนสตอรเบอรี่ – สวนลาเวนเดอร์ – น้ำตกอีสกันดา – เก็นติ้ง

Time Description
07.00 บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
08.30 - 12.00 สัมผัสบรรยากาศอันสดชื่นแสนเย็นสบาย บนยอดเขาในยามเช้า สัมผัสความสวยงามของ สวนดอกไม้เมืองหนาว ที่มากไปด้วยความงามของ ดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์ต่างๆ อาทิ แยมมิร่า กุหลาบ โคมญี่ปุ่น ฯลฯ สนุกกับการถ่ายรูป ชมไร่มะเขือเทศ สีสัน สดใส ตื่นตากับพืชพันธุ์กระบองเพชร ที่มีรูปร่างแปลกตา นำท่านชม สวนสตรอเบอรี่ และความงามของ สวนดอกไม้ ที่อากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี นำท่านไปชม สวนลาเวนเดอร์ (Lavender Cameron Garden) ให้ท่านได้อิสระถ่ายรูปตามอัธยาศัย แวะชม ฟาร์มผึ้ง ซึ่งชาวคาเมรอนนิยมเลี้ยงกัน เป็นจำนวนมาก ให้ท่านได้ชมบรรยากาศสภาพระบบนิเวศน์ภายในฟาร์มหรือเลือกซื้อน้ำผึ้งกลับบ้าน ซึ่งเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย นำท่านแวะถ่ายรูปคู่กับน้ำตกอีสกันดา ซึ่งเป็นน้ำตกที่มีความสวยงามแบบธรรมชาติอย่างมาก ตั้งอยู่ระหว่างเส้นทางลงจากคาเมรอนไฮแลนด์ โดยชื่อเต็มน้ำตกอีสกันดาก็คือ Lata Iskandar Waterfall อยู่ในรัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย โดยเป็นน้ำตกธรรมชาติที่มีความชุมชื่นและมีน้ำไหลตลอดทั้งปี
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13.00 - 18.00 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ยอดเขาเก็นติ้ง (City of Entertainment) สถานที่พักตากอากาศอันเลื่องชื่อ เดินทางถึงสถานีกระเช้าไฟฟ้า (ห้ามนำกระเป๋าใบใหญ่ขึ้นกระเช้า โปรดเตรียมกระเป๋าขนาดเล็กไม่เกิน 22x14x9 นิ้วไปด้วยเพื่อเตรียมนำของใช้ส่วนตัวที่จะนำไปใช้บนเก็นติ้ง 1 คืน หากท่านนำกระเป๋าใบใหญ่ไปสามารถฝากกระเป๋าได้โดยมีค่าฝากกระเป๋าประมาณใบละ 50-100 บาท) นำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้าจากสถานที SKY WAY สู่ยอดเขา เก็นติ้ง ไฮแลนด์ นครที่ไม่เคยหลับใหล มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี ใช้เวลาประมาณ 10 นาที นั่งกระเช้าข้ามภูเขาที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของป่าอยู่อย่างมาก จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก โรงแรมเฟิ สร์ทเวิล์ด ใหท่านได้เพลิดเพลินกับ CITY OF ENTERTAINMENT เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่ FIRST WORLD PLAZA และใหม่ล่าสุดเพิ่งเปิดปี 2017 ห้างสรรพสินค้า SKY AVENUE เป็นห้างสรรพสินค้าที่ทันสมัยและใหญ่โตบนยอดเขา ที่เต็มไปด้วยสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำของโลกมากมาย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารนานาชาติมากมาย รวมถึงร้านอาหารไทย อาหารจีน อาหารญี่ปุ่น อาหารมาเลเซีย หรือจะเลือกนั่งรถรางชมโดยรอบเก็นติ้ง และสามารถสนุกกับ SNOW WORLD โลกแห่งหิมะ ให้เด็กๆได้สนุกสนานเต็มที่กับ บ้านผีสิง อิสระตามอัธยาศัย(ไม่รวมค่าเครื่องเล่น) หรือให้ท่านสนุกกับคาสิโนเสี่ยงโชคซึ่ง เปิดตลอด 24 ช.ม. ที่มีเครื่องเล่นที่ถูกกฎหมาย อาทิ สล็อตแมชชีน ไฮโล แบล็คแจ๊ค หรือท่านจะเลือกซื้อชมโชว์ระดับโลกตามอัธยาศัย (กรณีท่านที่จะเข้าคาสิโน ** สุภาพบุรุษควรสวมเสื้อคอปกและรองเท้าหุ้มส้น สุภาพสตรีแต่งกายสุภาพและเด็กอายุต่ำกว่า 21ปี ห้ามเข้าคาสิโน** (กรณีที่ไม่ได้ห้องพักบนเก็นติ้ง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์จัดห้องพักที่ กัวลาลัมเปอร์แทน) ** **ที่พักบนเก็นติ้งจะไม่มีเตียงเสริม กรณีพัก 3 ท่านจะมีแค่ 2 เตียงต่อห้อง หากไม่สะดวกพัก 3ท่าน สามารถซื้อห้องพักเดี่ยวเฉพาะบนเก็นติ้งได้ ค่าพักเดี่ยวบนเก็นติ้ง ชําระเพิ่มท่านละ 1,500 บาท** **ที่พักบนเก็นติ้งจะไม่มีเตียงเสริม กรณีพัก 3 ท่านจะมีแค่ 2 เตียงต่อห้อง หากไม่สะดวกพัก 3ท่าน สามารถซื้อห้องพักเดี่ยวเฉพาะบนเก็นติ้งได้ ค่าพักเดี่ยวบนเก็นติ้ง ชําระเพิ่มท่านละ 1,500 บาท**
19.00 อิสระอาหารเย็น เลือกทานอาหารตามอัธยาศัย ที่พัก First World Hotel Genting Highlands ระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า

Day 3: เก็นติ้ง – เมืองใหม่ปุตตราจายา – มัสยิดปุตรา - กัวลาลัมเปอร์ – ตึกแฝดปิโตรนัส - ช็อปปิ้งที่ Pavillion - กรุงเทพ

Time Description
07.00 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
08.00-12.00 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง ปุตราจายา(Putrajaya City) เมืองแห่งอนาคตที่มีความงดงามประดุจเมืองเนรมิตเป็นเมืองที่ให้ความสำคัญ กับสิ่งแวดล้อม พลังงานสะอาดและเทคโนโลยี่สมัยใหม่ และยังเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการ รวมถึงทำเนียบนายกรัฐมนตรี ชมความงามของสถาปัตยกรรมที่สวยงามในนครแห่งใหม่ของมาเลเซีย นำท่านชมจัตุรัสปุตรา นำท่านชมมัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู มัสยิดแห่งเมืองซึ่งสร้างจากหินอ่อนสีกุหลาบ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบปุตรา
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13.00-14.00 จากนั้นนําท่านเดินทางสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์ให้ท่านได้ชมเมืองหลวงของมาเลเซีย กรุงกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งขึ้นที่บริเวณแม่น้ำ 2 สายตัดกัน นำท่านถ่ายรูปกับ ตึกแฝดปิโตรนัส ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของตึกระฟ้าในกัวลาลัมเปอร์ และยังเป็นอาคารแฝดที่สูงที่สุดในโลก ที่สูงถึง 452 เมตร จากนั้นนำท่านสู่ตึก พาวิเลียน ให้ท่านได้อิสระช็อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าหลากหลายชนิดมากมาย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบิน KLIA
16.10 นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน มาเลเซียแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MH774 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง
17.15 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

Condition

อัตราค่าบริการนี้รวม :
1. ค่าบัตรโดยสารชั้นประหยัดไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) เส้นทางตามที่ระบุในรายการ รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมันไว้เรียบร้อยแล้ว
**ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2559 และท่านต้องชำระเพิ่มเติม ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม**
2. ค่าที่พัก 2 คืน ห้องละ 2 - 3 ท่าน
3. ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
4. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
5. หัวหน้าทัวร์ หรือมัคคุเทศก์ท้องถิ่นผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
6. ประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท เสียชีวิต 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
7. สัมภาระน้ำหนักไม่เกินท่านละ 30 กก.
8. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
3. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 30 กิโลกรัม
4. ค่าทิปไกด์และคนขับรถวันละ 6 USDต่อท่าน
การสำรองที่นั่ง
1. กรุณาสำรองที่นั่ง+ชำระเงินเต็มจำนวน พร้อมแจ้งชื่อ+สกุล เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน
3. เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและ ข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

เงื่อนไขการยกเลิก
1. สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์
5. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-7 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
6.ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทย, ประเทศอินโดนีเซีย และ ประเทศฟิลิปปินส์ ไม่มีการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ในกรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียม ในการมัดจำตั๋วท่านละ 10,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามเงื่อนไข
7. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

เงื่อนไขการเดินทาง
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบคืนค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่ประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่
บริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทของสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น
11. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
12. เที่ยวบิน และรายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
13. เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและ ข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
14. โรงแรมที่พักในประเทศมาเลเซียมีมาตรฐานการกำหนดดาวและประเภทของที่พักแตกต่างกับประเทศไทย โดยโรงแรมที่พักทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาโรงแรมโดยอ้างอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศอินโดนีเซียตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวเท่านั้น โรงแรมโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin หรือ Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของห้องพักและการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมีความแตกต่างกันอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกัน และไม่สามารถเสริมเตียงได้ตามที่ต้องการ
15. กระเป๋าสัมภาระต่างๆถือเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าช้า หรืออุบัติเหตุต่างๆ ใดๆทั้งสิ้น
16. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
17. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
************************************


ข้อความซึ่งถือเป็นสาระสำหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนำสัมมนา และการเดินทางที่มีความชำนาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผู้มีอำนาจทำการแทนประจำประเทศไทย (โดยไม่จำต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

Available
Not Available
Selected

Tour Informations

Tour type: Specific Date
Maximum People: 30
Location: Malaysia
Rate:

Place Order

Departure date:
Arrive date:
Adults:
Children:

You are booking for Journey at Malaysia

Paypal

Important: You will be redirected to PayPal's website to securely complete your payment.

Submit

Tours Reviews

There is no review
You must log in to write review

Comments

comments

LAST MINUTE DEALS!