Munich, Germany

CeskyKrumlovCeskyKrumlovCeskyKrumlovCharlesBridgePraguePraguePraguePraguePraguePraguePragueMunichMunichMunichMunichMunichGermany23Germany
Loading Maps

Tour Descriptions

GERMANY – CZECH REPUBLIC (MUNICH–INGOLSTADT–PASSAU–CESKY KRUMLOV–PRAGUE-NUREMBURGE) 8 Days 6 Nights

Day 1: Bangkok - Munich

Time Description
22.00 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เค้าเตอร์ D 9-12 สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระ และการเช็คอิน
00.50 ออกเดินทางสู่สนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมันนี โดยเที่ยวบินที่ TG 924 (เดินทางประมาณ 11 ชั่วโมง)

Day 2: Munich – Inglostadt – Outlet Inglostadtt -PASSAU

Time Description
07.05 เดินทางถึงสนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมันนี (เวลาท้องถิ่นจะช้ากว่าเวลาประเทศไทย ประมาณ 6 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านสู่ Inglostadtt เพื่อให้ท่านได้เดินเล่นผ่อนคลายหลังจากนั่งเครื่องบินมายาวนาน
09.00–12.00 ให้ท่านได้เดินเล่นผ่อนคลายและช้อปปิ้งสินค้าต่าง ๆ ณ Outlet เมือง Inglostadtt
12.00-13.30 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
13.30–15.00 เดินทางไปยังเมือง Passau เมืองสามแควจุดบรรจบของแม่น้ำ สามสายของแคว้นบาเยิร์น อันได้แก่ แม่น้ำดานูบ , แม่น้ำอิน และแม่น้ำอิล์ส
15.00–18.00 ให้ท่านได้พักผ่อนและเดินเล่นในเมือง Passau อันได้ชื่อว่าเป็นเมืองสามแคว หรือ เวนิสแห่งบาวาเรียชมทัศนียภาพในช่วงพระอาทิตย์ตก ณ จุดบรรจบของแม่น้ำสามสายอันงดงามแห่งนี้
19.00-20.00 นำท่านรับประทานอาหาร ณ ภัตตราคารท้องถิ่น
19.30 นำท่านเข้าเช็คอินและพักผ่อน ณ โรงแรม Hotel Residenz Passau(ระดับ 4 ดาว หรือใกล้เคียง)

Day 3: PASSAU – CESKY KRUMLOV - PRAGUE

Time Description
08.00 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
09.00–11.00 ออกเดินทางไปยังเมือง Cesky Krumlov เมืองไข่มุกแห่งโบฮีเมีย สำหรับเมือง Cesky Krumlov นี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโกตั้งแต่ปี 1992 โดยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนะธรรมของโลก เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในหุบเขาและมีแม่น้ำ VLTAVA ล้อมรอบเป็นคูเมือง ในตัวเมืองมีปราสาท “Castle Krumov” ที่สร้างขึ้นในสมัย ศตวรรษที่ 13 และท่านจะได้เห็นวิวของเมือง Cesky Krumlov ทั้งเมืองจากหอคอยปราสาทแห่งนี้
12.00–13.00 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
13.00–16.00 ให้ท่านอิสระเดินเล่น ช้อปปิ้ง เก็บความประทับใน ณ เมือง Cesky Krumlov
16.00–18.00 อำลาเมือง Cesky Krumlov เพื่อเดินทางต่อไปยัง เมือง Prague
18.00-19.00 นำท่านเช็คอิน ณ โรงแรม Charles Bridge Palace Hotel (ระดับ 4 ดาวหรือใกล้เคียง)
19.00–20.00 รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ท้องถิ่น
21.00 นำท่านกลับที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือท่านใดสนใจซื้อทัวร์กรุงปรากยามค่ำคืน โดยสามารแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ (ทัวร์ดังกล่าวไม่ได้รวมอยู่ในค่าบริการของบริษัทท่านจะต้องชำระค่าทัวร์ด้วยตัวท่านเอง) รายการทัวร์กลางคืนนั้นจะใช้วิธีการเดินเป็นหลัก รายการทัวร์ที่น่าสนใจ อาทิ ทัวร์ชมสถานที่ผีสิงย่านเมืองเก่า,ทัวร์ดื่มเบียร์, ทัวร์เส้นทางใต้ดินของกรุงปราก,ทัวร์ถ่ายภาพกลางคืนในกรุงปราก เป็นต้น (ราคาตั้งแต่ 15 - 72USD ต่อท่าน)

Day 4: PRAGUE

Time Description
08.00 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
09.00–12.00 ให้ท่านได้อิสระเดินเล่นช้อปปิ้งและเพลิดเพลินไปกับการเดินเที่ยวในกรุงปรากเมืองโบราณที่ได้รับการสร้างขึ้นมาในสมัย คริสต์ศตวรรณที่ 9 และเป็นเมืองหลวงแห่งแคว้นโบฮีเมีย ซึ่งในสมัย ปลายศตวรรณที่ 9 นี้เองได้มีการสร้างปราสาท “Praha Castle” ซึ่งคำว่า Praha หมายถึงชื่อกรุงปรากในภาษาเช็กนั่นเอง จึงเป็นที่มาของชื่อกรุงปรากในปัจจุบัน และกลับมาที่จุดนัดพบเพื่อรับประทานอาหารเที่ยงพร้อมเพรียงกัน
12.00–13.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
13.00–18.00 เชิญท่านสนุกสนานกับการเดินเล่นและช้อปปิ้งในกรุงปราก ต่อในช่วงบ่ายแนะนำท่านอย่าพลาดช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมทั้งแบรนด์อินเตอร์เนชันนอล และ แบรนด์พื้นบ้าน หรือหากท่านที่ชื่นชอบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แรงๆ แนะนำให้ท่านลองเลือกซื้อ Absinthe ซึ่งสามารถจำหน่ายได้เพียงบางประเทศในโลกเท่านั้นเนื่องจากมีปริมาณแอกอฮอล์ที่สูงมาก บางยี่ห้อสูงเกิน 80% จึงถูกจำกัดพื้นที่จำหน่าย แต่ที่ Prague นี้ท่านสามารถหาซื้อเป็นของฝากได้ตามร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั่วไป
18.00–19.00 รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ท้องถิ่น
20.00 นำท่านกลับสู่โรงแรมและพักผ่อนตามอัธยาศัย

Day 5: PRAGUE – NUREMBURG

Time Description
08.00 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
09.00–11.00 ออกเดินทางจากกรุงปรากเพื่อเดินทางท่องเที่ยวไปยังเมือง Nuremburg ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง(297 km.)เมืองใหญ่เป็นอันดับสองของแคว้นบาวาเรีย
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Zum Gulden Stern ร้านไส้กรอกเก่าแก่อายุกว่า 600 ปีและขึ้นชื่อว่าเป็นไส้กรอกสไตร์เยอรมันที่อร่อยที่สุด
13.00–18.00 เที่ยวชมเมืองเก่าของ Nuremburg ซึ่งมีหลักฐานการบันทึกถึงเมืองนี้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1300 โดยมีกำแพงเมืองล้อมรอบกั้นตัวเมืองเก่าไว้ สถานที่น่าสนใจภายในเมืองเก่า เริ่มต้งแต่ Haupmarkt square(Market Square) , โบสถ์ Frauenkirche, วิหาร St. Sebaldus เป็นต้น
19.00–20.00 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (ขาหมูเยอรมัน)
20.00 นำท่านเช็คอิน ณ โรงแรม Congress Hotel Mercure Nuernberg an der Messe (ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า)
21.00 เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

Day 6: NUREMBURG - MUNICH

Time Description
09.00 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
09.30–11.30 ออกเดินทางจาก NUREMBURG เพื่อเดินทางต่อไปยังเมืองหลวงของแคว้นบาวาเรีย Munich ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง(170 km.)
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Hofbrauhaus ภัตตาคารที่ขึ้นชื่อว่าใครมาถึง Munich แล้วไม่ได้มาทานอาหารที่นี่เรียกว่ามาไม่ถึงเยอรมัน
13.00–18.00 อิสระช้อปปิ้ง และ เดินเล่นชิล ๆ ย่านช้อปปิ้งใจกลางเมือง Munich พบกับชอปสินค้าแบรนด์เนมมากมายตลอดถนนใจกลางเมือง Munich
18.00–19.00 รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
20.00 นำท่านเช็คอิน และ พักผ่อน ณ โรงแรม Sheraton München Arabellapark Hotel (ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า)
21.00 พักผ่อนตามอัธยาศัย

Day 7: MUNICH - BANGKOK

Time Description
08.00 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
09.30–10.00 มุ่งหน้าสู่สนามบิน Munich เพื่อเตรียมเช็คอิน ณ เค้าเตอร์การบินไทย (ทีมงานมีความจำเป็นต้องนำท่านถึงสนามบิน Munich ค่อนข้างเร็วเนื่องจากให้ท่านได้ดำเนินการเรื่องขอคืนภาษีเพราะตามขั้นตอนใช้เวลาค่อนข้างนาน)
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ สนามบิน Munich
14.25 ออกเดินทางจากสนามบิน Munich ลัดฟ้ากลับสู่ประเทศไทย ด้วยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 925

Day 8: Bangkok

Time Description
06.25 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทีมงานรอส่งทุกท่านเดินทางกลับบ้าน โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

Condition

**ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ต่อท่าน ผู้ใหญ่ 99,000 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี 89,000 บาท, ทารก ไม่เสียค่าใช้จ่าย

อัตรานี้รวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
2.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3.ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
4.ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
5.ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
6.ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
7.ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่นไขกรมธรรม์)
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
-เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
-เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
8.มัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
9.ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเชงเก้น
10.ค่าทิปพนักงานขับรถตลอดรายการเดินทาง
11.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตรานี้ไม่รวม
1.ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
3.ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
4.ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (โดยมาตรฐาน 2 ยูโร ต่อคน ต่อวัน : 9x2 = 18 ยูโร)
5.ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง

หมายเหตุ ** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อความเหมาะสมไม่ว่าจะเกิดจากความขัดข้องของ ยานพาหนะหรือมีเหตุหนึ่งเหตุใดจนทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามหมายกำหนดการได้โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการ และจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีจำนวนผู้โดยสารไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย อัตราค่าบริการนี้ สำหรับเดินทางตั้งแต่ 25 ท่านขึ้นไป ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 30 ท่าน

** กรุณาส่งมอบหนังสือเดินทางให้บริษัทฯ ก่อนวันเดินทาง เพื่อประโยชน์ของท่านเอง **
เงื่อนไขการจอง
1.ชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
2.ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่า ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
3.เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที
4.หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
5.การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่นรายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
6.หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด


หมายเหตุ การแจ้งยกเลิก
1.แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2.แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
3.แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
4.แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
5.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (30ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
6.กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ
7.กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน
8.กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
9.กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเยอรมัน

1. หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) เหลืออายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (มีหน้าว่างที่ยังไม่ประทับตรา 3 หน้าขึ้นไป) โปรดตรวจดูอย่างละเอียด (ถ้ามีเล่มเก่าโปรดแนบมาด้วย)
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 x 1.50 นิ้ว จำนวน 2 รูป ฉากหลังสีขาวเท่านั้นถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน รูปไม่ซ้ำในเล่มพาสปอร์ต (แต่ละสถานทูตเน้นเรื่องรูปไม่เหมือนกัน)
- กระดาษที่ใช้เป็นกระดาษสำหรับถ่ายรูปเท่านั้น
- ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
**สถานฑูตมีการเปรียบเทียบรูปถ่ายกับวีซ่ากลุ่มเชงเก้นและวีซ่าอื่นๆที่ท่านเคยได้รับ ย้อนหลังไป 6 เดือน หากถ่ายรูปเกิน 6 เดือนต้องถ่ายรูปใหม่(เสื้อผ้าชุดใหม่)**
- รูปจะต้องเป็นภาพที่คมชัด ห้ามสวมแว่นสายตา ห้ามตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ ไม่ ปกปิดใบหน้า ไม่ยิ้มเห็นฟัน ไม่สวมหมวกหรือคลุมผม ยกเว้นกรณีต้องสวมใส่ตามข้อบังคับทางศาสนา
3. หลักฐานการงาน มีอายุไม่เกิน 1 เดือน (ต้องเป็นภาษาอังกฤษ) กรุณาระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใส่ชื่อของแต่ละสถานทูต (โปรดตรวจสอบชื่อ นามสกุล ให้ถูกต้องตามพาสปอร์ต)
- พนักงานบริษัท ใช้หนังสือรับรองจากสถานที่ทางานเป็นภาษาอังกฤษระบุตำแหน่ง อัตราเงินเดือน และวันเข้าทางาน
- ข้าราชการ ใช้หนังสือรับรองตำแหน่งจากต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมStamp ตรายาง (ไม่จำเป็นต้องระบุว่าไปต่างประเทศ) กรณีเกษียณอายุใช้สำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ
- เจ้าของกิจการ ใช้สำเนาทะเบียนการค้า หรือหนังสือรับรอง อายุไม่เกิน 3 เดือน
- นักเรียน/นักศึกษาหนังสือรับรองจากสถานการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ ระบุชั้นเรียน
- กรณีท่าธุรกิจส่วนตัว, ท่าอาชีพอิสระ ต้องพิมพ์จดหมายรับรองตัวเองพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น พร้อม Stamp ตรายาง (ถ้ามี)
4. หลักฐานการเงิน
- สถานทูตใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ พร้อมถ่ายส้าเนาย้อนหลัง 6 เดือน (ปรับเป็นเดือนปัจจุบันโชว์หลักแสนขึ้นไป ยอดหมุนเวียนแต่ละเดือนต้องหลักหมื่นขึ้นไป ห้ามมียอดกระโดดจากหลักพันเป็นหลักแสน (ปรับสมุดบัญชีก่อนยื นวีซ่า 10 วันท่าการ ถ้าไม่มีเงินเคลื่อนไหวให้เอาเงินเข้า แล้วปรับอีกครั้ง)
- สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน ส่วนบัญชีฝากประจำเป็นเอกสารเพิ่มเติมได้เพื่อประกอบการพิจารณาวีซ่า
- กรณีไม่มีบัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวให้บุคคลในครอบครัวทำหนังสือรับรองการันตีโดยออกจากธนาคารเป็นภาษาอังกฤษ และระบุว่าจะออกค่าใช้จ่ายให้ และถ่ายสำเนาสมุดบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือน ( ปรับเป็นยอดปัจจุบัน ) ( กรณีที่ไม่ได้ท้างานเท่านั้น ) และเอกสารผู้ออกค่าใช้จ่าย 1.สำเนาบัตรประชาชน 2.หลักฐานการงาน 3.จดหมายระบุความสัมพันธ์ของผู้ออกค่าใช้จ่าย
5. สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / ในกรณีเด็ก ที่อายุไม่เกิน 18 ปี ขอสำเนาสูติบัตรด้วย
6. สำเนาใบสำคัญสมรส, หรือหย่า(กรณีที่สมรสแล้ว หรือหย่าแล้ว), สำเนาใบสาคัญเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี) ( แปลภาษาอังกฤษ )
7. หนังสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ ในกรณีที่เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี ไม่ได้เดินทางกับบิดาและมารดาหรือเดินทางไปกับท่านใดท่านหนึ่ง ทำที่เขตหรืออำเภอเท่านั้น พร้อมสาเนาบัตรประชาชน และสำเนาพาสปอร์ต
8. ฟอร์มวีซ่า กรุณาเซ็นต์ให้ครบเหมือนกับพาสปอร์ต กรณีที่เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี ผู้ปกครองเซ็นต์ก้ากับฟอร์มวีซ่าทุกช่องที่ Remark
9. ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้้าเงิน)เดินทางกับคณะทัวร์ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่งเพราะโดยปกติทางบริษัทฯใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดาเล่มสีเลือดหมูเพื่อทำการยื่นวีซ่าเข้าประเทศนั้นๆ การพิจารณาจะให้วีซ่าหรือไม่เป็นดุลยพินิจของสถานฑูต มิใช่บริษัททัวร์การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณาวีซ่าง่ายขึ้น สถานฑูตอาจสุ่มตัวอย่างในการเรียกสัมภาษณ์ หรือเก็บหนังสือเดินทางมาทำREPORT หลังเดินทางแล้ว กรณีที่ลูกค้าต้องการใช้เล่มพาสปอร์ตเดินทางไปที่อื่นก่อนยื่นวีซ่าโปรดแจ้งล่วงหน้า ก่อนทำการจอง

*หมายเหตุ
- การเตรียมเอกสารสำหรับยื่นวีซ่าล่วงหน้า 1 เดือน – การอนุมัติวีซ่าใช้เวลาประมาณ 15 - 20 วัน
- ท่านที่เคยถูกปฎิเสธวีซ่าเข้ายุโรปหรือประเทศใดประเทศหนึ่งกรุณาแจ้งฝ่ายขายก่อนจองทัวร์
Available
Not Available
Selected

Tour Informations

Tour type: Specific Date
Maximum People: 20
Location: Germany
Rate:

Place Order

Departure date:
Arrive date:
Adults:
Children:

You are booking for SOUTH GERMANY BOHEMIAN ROUTE

Paypal

Important: You will be redirected to PayPal's website to securely complete your payment.

Submit

Tours Reviews

There is no review
You must log in to write review

Comments

comments

LAST MINUTE DEALS!

Tours Nearby