Munich, Germany

Germany1Germany2Germany3Germany4Germany5Germany6Germany7Germany8Germany9Germany10Germany11Germany12Germany13Germany14Germany15Germany16Germany17Germany18Germany19Germany20Germany21Germany22Germany23GermanyGermanyGermany26Germany27Germany28switzerlandswitzerlandswitzerlandswitzerlandswitzerlandswitzerland
Loading Maps

Tour Descriptions

Day 1: Bangkok - Munich

Time Description
22.00 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เค้าเตอร์ D 9-12 สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระ และการเช็คอิน
00.50 ออกเดินทางสู่สนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมันนี โดยเที่ยวบินที่ TG 924 (เดินทางประมาณ 11 ชั่วโมง)

Day 2: Munich – Sigmaringen Castle – Konstanz

Time Description
07.05 เดินทางถึงสนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมันนี (เวลาท้องถิ่นจะช้ากว่าเวลาประเทศไทย ประมาณ 6 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านสู่กลางเมือง Munich เพื่อให้ท่านได้เดินเล่นผ่อนคลายหลังจากนั่งเครื่องบินมายาวนาน
09.00–12.00 ให้ท่านได้เดินเล่นผ่อนคลายและช้อปปิ้งสินค้าต่าง ๆ ในย่านใจกลางกรุงมิวนิค
12.00-13.30 รับประทานอาหารกลางวันที่โรงเบียร์อันลือชื่อ ของกรุงมิวนิค “HOFBRAUHAUS” ท่าน จะได้ลิ้มลองรสชาติแท้ ๆ ของอาหารเยอรมันและเบียร์สดต้นตำหรับ
14.00–18.00 ออกเดินทางไปยังเมือง KONSTANZ (คอนสแตนด์) ระยะทางประมาณ 255 กิโลเมตร ระยะเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง และ เที่ยวชมสถานที่น่าสนใจของเมืองท่าแห่งนี้ ซึ่งเป็นเมืองชายแดนด้านตะวันตกเฉียง ใต้ระหว่าง เยอรมันนี กับ สวิสเซอร์แลนด์ เมือง KONSTANZ นี้เป็นเมืองท่าเก่าแก่ มีปราสาท Sigmaringen และ รูปปั้นหญิงสาว (The Imperia) ตั้งอยู่บริเวณทะเลสาบ Konstanz เป็นสัญญลักษณ์ ประจำเมือง
18.00–19.30 ให้ท่านอิ่มเอมไปกับอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ท้องถิ่น
19.30 นำท่านเข้าเช็คอินและพักผ่อน ณ โรงแรม GRAF ZEPPELIN (ระดับ 4 ดาว หรือใกล้เคียง)

Day 3: Konstanz – City Tour – Lake Konstanz – Alps Express – Lugano

Time Description
08.00 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
09.00–13.00 ออกเดินทาง เที่ยวชมเมือง และทะเลสาบ Lake Konstanz ก่อนออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่เมือง LUGANO โดยเส้นทาง Alps Express (ระยะทางประมาณ 280 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 4.00 ชั่วโมง) เป็นเส้นทางเลาะตามเทือกเขาแอลป์ และครั้งหนึ่งเคยเป็นฉากในเรื่อง James Bond ภาค Golden Eyes ด้วยเส้นทางนี้ ท่านจะได้พบทัศนียภาพอันงดงามตลอดเส้นทาง
13.30–14.30 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น เมือง LUGANO
14.30–18.00 เที่ยวชมเมือง LUGANO
18.00–19.30 รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ท้องถิ่น
19.30 นำท่านเข้าเช็คอินและพักผ่อน ณ โรงแรม Admiral Lugano (ระดับ 4 ดาว หรือใกล้เคียง)

Day 4: Lugano – Interlaken- City tour at Interlaken – Bucherer watch shop

Time Description
09.00 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
10.00–13.00 ออกเดินทางจากเมือง Lugano ไปยังเมือง Interlaken (แวะรับประทานอาหารกลางวัน ระหว่าง เดินทาง หรือ รับประทานอาหารกลางวันที่เมือง Interlaken) ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง ระยะทางประมาณ 200 กิโลเมตร) ระหว่างทาง ท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพอันงดงาม และน่าประทับใจไปตลอดเส้นทาง
13.00–15.00 นำท่านเข้าชมและเลือกซื้อ นาฬิกาแบรนด์เนมยี่ห้อดัง ๆ ของโลก อาทิ Rolex, Patek Philippe, Panerai ณ ร้านจำหน่ายนาฬิกา Bucherer Watch shop ซึ่งเป็นร้านนาฬิกาชื่อดังของโลก โดยท่านจะสามารถหาซื้อนาฬิกาได้ในราคาต่ำกว่าที่ประเทศไทยแถมยังได้ Tax Refund และ มีนาฬิการุ่น Limited Edition ที่หาซื้อได้ยาก อีกด้วย (Recommended ***)
15.00–18.00 พาท่าน ชมเมือง Interlaken อันงดงาม ซึ่งเมือง Interlaken นี้เป็นเมืองที่อยู่บริเวณตีนเขาของยอดเขา Jungfrau อันลือชื่อ มีคลองขนาดใหญ่ล้อมรอบเมือง บ้านเรือนและอาคารเป็นสถาปัตยกรรมแบบ SWISS ที่สวยงามและดูอบอุ่น
18.00–19.30 รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ท้องถิ่น(Swiss Traditional Food)
19.30 นำท่านเข้าเช็คอินและพักผ่อน ณ โรงแรม Hotel Bernerhof (ระดับ 4 ดาว หรือใกล้เคียง)

Day 5: Interlaken - Jungfraujoch - Interlaken

Time Description
07.00 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00–11.00 ออกเดินทางไปยังยอดเขา Jungfrau อันลือชื่อของ Swiss โดยรถรางขบวนพิเศษ โดยยอด Jungfrau นี้เป็นหนึ่งยอดเขาของเทือกเขา แอลป์ มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 4,158 เมตร ปัจจุบันถือเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในยุโรป ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง
12.00–13.30 รับประทานอาหารกลางวัน ณ Gletscher Restaurant
13.30–16.30 ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับการเก็บภาพประทับใจและกิจกรรมต่าง ๆ บนยอดเขา Jungfrau อาทิ การหัดเล่นสกี, Hiking Trails (ขึ้นอยู่กับฤดูการที่เดินทาง) หรือจะเดินเก็บภาพประทับใจ ณ จุดชมวิวของยอดเขาก็ได้
17.00–19.30 เมื่อสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางลงจากยอดเขาเพื่อนำท่านกลับสู่เมือง Interlaken
20.00–21.00 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ท้องถิ่น
21.30 นำท่านกลับสู่ที่พัก Hotel Bernerhof (ระดับ 4 ดาว หรือใกล้เคียง)

Day 6: Interlaken – Lucerne – Ciy Tour – Lucerne Lake Cruise

Time Description
08.00 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
09.00–10.30 ออกเดินทางจากเมือง Interlaken ไปยังเมือง Lucerne ซึ่งตั้งอยู่ห่างประมาณ 100 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที เมือง Lucerne นี้เป็นเมืองใหญ่เมืองหนึ่งของ สวิสเซอร์แลนด์ ตั่งอยู่บริเวณริมทะเลสาบ Lucerne เชื่อมต่อกับ แม่น้ำ Reuss มีสัญลักษณ์คือ โบสถ์ Hofkirche และ สะพานชาเพล ซึ่งท่านจะสามารถเดินเล่นเลาะริมแม่น้ำเพื่อชมทัศนียภาพในช่วงพระอาทิตย์ตกดินได้อย่างสวยงาม
10.30–12.00 พาท่านเยี่ยมชมเมือง Lucerne ตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ อาทิ Church of St Leodegar, Chepel Bridge, Loewendenkmal หรือ อนุเสาวรีย์ สิงโตซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานรำลึกถึงทหารสวิส ที่เสียชีวิตจากการออกไปรบ โดยเป็นทหารองครักษ์ให้กับพระเจ้า หลุยส์ที่ 16 เป็นต้น
12.00–13.30 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ท้องถิ่น
14.00–16.00 ให้ท่านได้พักผ่อนหย่อนใจ ไปกับการนั่งเรือล่องทะเลสาบ Lecerne เพื่อได้เห็นทิวทัศน์ ของเมืองที่แปลกออกไปจากที่ท่านได้เยี่ยมชมตัวเมืองโดยรถโดยสารในช่วงเช้า
16.30–18.30 อิสระช้อปปิ้ง เดินเล่น พักผ่อนหย่อนใจ และซื้อของฝาก ณ บริเวณย่าน Shopping ของเมือง Lucerne
19.00–20.00 รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
20.30 นำท่านเข้าพักยังโรงแรม Hotel Monopol Luzern (ระดับ 4 ดาว หรือใกล้เคียง)

Day 7: Lucerne – Zurich – Bangkok

Time Description
08.00 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
09.00–10.00 ออกเดินทางจากโรงแรม มุ่งหน้าสู่เมือง Zurich เพื่อเช็คอิน ณ สนามบิน zurich ระยะทางประมาณ 52 กิโลเมตร
10.00–12.00 เช็คอิน ณ สนามบิน Zurich จัดการเอกสาร ตั๋วเครื่องบินและธุรกรรมเกี่ยวกับการคืนภาษี
13.30 ออกเดินทางจากสนามบิน Zurich ด้วยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 971

Day 8: Zurich – Bangkok

Time Description
05.30 คณะเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอย่างปลอดภัย และดำเนินพิธีตรวจคนเข้าเมืองศุลกากร
06.30–07.00 คณะเดินทางผ่านกระบวนการทั้งหมดแล้วและเดินทางกลับสู่ที่พักโดยสวัสดิภาพ และเป็นการสิ้นสุดการท่องเที่ยวในทริปนี้เพียงเท่านี้

Condition

**ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ต่อท่าน ผู้ใหญ่ 99,000 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี 89,000 บาท, ทารก ไม่เสียค่าใช้จ่าย
อัตรานี้รวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
2.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3.ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
4.ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
5.ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
6.ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
7.ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่นไขกรมธรรม์)
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
-เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
-เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
8.มัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
9.ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเชงเก้น
10.ค่าทิปพนักงานขับรถตลอดรายการเดินทาง
11.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตรานี้ไม่รวม
1.ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
3.ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
4.ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (โดยมาตรฐาน 2 ยูโร ต่อคน ต่อวัน : 9x2 = 18 ยูโร)
5.ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง

หมายเหตุ ** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อความเหมาะสมไม่ว่าจะเกิดจากความขัดข้องของ ยานพาหนะหรือมีเหตุหนึ่งเหตุใดจนทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามหมายกำหนดการได้โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการ และจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีจำนวนผู้โดยสารไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย อัตราค่าบริการนี้ สำหรับเดินทางตั้งแต่ 25 ท่านขึ้นไป ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 30 ท่าน

** กรุณาส่งมอบหนังสือเดินทางให้บริษัทฯ ก่อนวันเดินทาง เพื่อประโยชน์ของท่านเอง **
เงื่อนไขการจอง
1.ชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
2.ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่า ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
3.เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที
4.หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
5.การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่นรายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
6.หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด


หมายเหตุ การแจ้งยกเลิก
1.แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2.แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
3.แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
4.แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
5.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (30ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
6.กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ
7.กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน
8.กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
9.กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเยอรมัน

1. หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) เหลืออายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (มีหน้าว่างที่ยังไม่ประทับตรา 3 หน้าขึ้นไป) โปรดตรวจดูอย่างละเอียด (ถ้ามีเล่มเก่าโปรดแนบมาด้วย)
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 x 1.50 นิ้ว จำนวน 2 รูป ฉากหลังสีขาวเท่านั้นถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน รูปไม่ซ้ำในเล่มพาสปอร์ต (แต่ละสถานทูตเน้นเรื่องรูปไม่เหมือนกัน)
- กระดาษที่ใช้เป็นกระดาษสำหรับถ่ายรูปเท่านั้น
- ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
**สถานฑูตมีการเปรียบเทียบรูปถ่ายกับวีซ่ากลุ่มเชงเก้นและวีซ่าอื่นๆที่ท่านเคยได้รับ ย้อนหลังไป 6 เดือน หากถ่ายรูปเกิน 6 เดือนต้องถ่ายรูปใหม่(เสื้อผ้าชุดใหม่)**
- รูปจะต้องเป็นภาพที่คมชัด ห้ามสวมแว่นสายตา ห้ามตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ ไม่ ปกปิดใบหน้า ไม่ยิ้มเห็นฟัน ไม่สวมหมวกหรือคลุมผม ยกเว้นกรณีต้องสวมใส่ตามข้อบังคับทางศาสนา
3. หลักฐานการงาน มีอายุไม่เกิน 1 เดือน (ต้องเป็นภาษาอังกฤษ) กรุณาระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใส่ชื่อของแต่ละสถานทูต (โปรดตรวจสอบชื่อ นามสกุล ให้ถูกต้องตามพาสปอร์ต)
- พนักงานบริษัท ใช้หนังสือรับรองจากสถานที่ทางานเป็นภาษาอังกฤษระบุตำแหน่ง อัตราเงินเดือน และวันเข้าทางาน
- ข้าราชการ ใช้หนังสือรับรองตำแหน่งจากต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมStamp ตรายาง (ไม่จำเป็นต้องระบุว่าไปต่างประเทศ) กรณีเกษียณอายุใช้สำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ
- เจ้าของกิจการ ใช้สำเนาทะเบียนการค้า หรือหนังสือรับรอง อายุไม่เกิน 3 เดือน
- นักเรียน/นักศึกษาหนังสือรับรองจากสถานการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ ระบุชั้นเรียน
- กรณีท่าธุรกิจส่วนตัว, ท่าอาชีพอิสระ ต้องพิมพ์จดหมายรับรองตัวเองพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น พร้อม Stamp ตรายาง (ถ้ามี)
4. หลักฐานการเงิน
- สถานทูตใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ พร้อมถ่ายส้าเนาย้อนหลัง 6 เดือน (ปรับเป็นเดือนปัจจุบันโชว์หลักแสนขึ้นไป ยอดหมุนเวียนแต่ละเดือนต้องหลักหมื่นขึ้นไป ห้ามมียอดกระโดดจากหลักพันเป็นหลักแสน (ปรับสมุดบัญชีก่อนยื นวีซ่า 10 วันท่าการ ถ้าไม่มีเงินเคลื่อนไหวให้เอาเงินเข้า แล้วปรับอีกครั้ง)
- สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน ส่วนบัญชีฝากประจำเป็นเอกสารเพิ่มเติมได้เพื่อประกอบการพิจารณาวีซ่า
- กรณีไม่มีบัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวให้บุคคลในครอบครัวทำหนังสือรับรองการันตีโดยออกจากธนาคารเป็นภาษาอังกฤษ และระบุว่าจะออกค่าใช้จ่ายให้ และถ่ายสำเนาสมุดบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือน ( ปรับเป็นยอดปัจจุบัน ) ( กรณีที่ไม่ได้ท้างานเท่านั้น ) และเอกสารผู้ออกค่าใช้จ่าย 1.สำเนาบัตรประชาชน 2.หลักฐานการงาน 3.จดหมายระบุความสัมพันธ์ของผู้ออกค่าใช้จ่าย
5. สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / ในกรณีเด็ก ที่อายุไม่เกิน 18 ปี ขอสำเนาสูติบัตรด้วย
6. สำเนาใบสำคัญสมรส, หรือหย่า(กรณีที่สมรสแล้ว หรือหย่าแล้ว), สำเนาใบสาคัญเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี) ( แปลภาษาอังกฤษ )
7. หนังสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ ในกรณีที่เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี ไม่ได้เดินทางกับบิดาและมารดาหรือเดินทางไปกับท่านใดท่านหนึ่ง ทำที่เขตหรืออำเภอเท่านั้น พร้อมสาเนาบัตรประชาชน และสำเนาพาสปอร์ต
8. ฟอร์มวีซ่า กรุณาเซ็นต์ให้ครบเหมือนกับพาสปอร์ต กรณีที่เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี ผู้ปกครองเซ็นต์ก้ากับฟอร์มวีซ่าทุกช่องที่ Remark
9. ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้้าเงิน)เดินทางกับคณะทัวร์ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่งเพราะโดยปกติทางบริษัทฯใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดาเล่มสีเลือดหมูเพื่อทำการยื่นวีซ่าเข้าประเทศนั้นๆ การพิจารณาจะให้วีซ่าหรือไม่เป็นดุลยพินิจของสถานฑูต มิใช่บริษัททัวร์การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณาวีซ่าง่ายขึ้น สถานฑูตอาจสุ่มตัวอย่างในการเรียกสัมภาษณ์ หรือเก็บหนังสือเดินทางมาทำREPORT หลังเดินทางแล้ว กรณีที่ลูกค้าต้องการใช้เล่มพาสปอร์ตเดินทางไปที่อื่นก่อนยื่นวีซ่าโปรดแจ้งล่วงหน้า ก่อนทำการจอง

*หมายเหตุ
- การเตรียมเอกสารสำหรับยื่นวีซ่าล่วงหน้า 1 เดือน – การอนุมัติวีซ่าใช้เวลาประมาณ 15 - 20 วัน
- ท่านที่เคยถูกปฎิเสธวีซ่าเข้ายุโรปหรือประเทศใดประเทศหนึ่งกรุณาแจ้งฝ่ายขายก่อนจองทัวร์
Available
Not Available
Selected

Tour Informations

Tour type: Specific Date
Maximum People: 8
Location: Germany
Rate:

Place Order

Departure date:
Arrive date:
Adults:
Children:

You are booking for THE ALPS EXPRESS (Germany – Switzerland)

Paypal

Important: You will be redirected to PayPal's website to securely complete your payment.

Submit

Tours Reviews

There is no review
You must log in to write review

Comments

comments

LAST MINUTE DEALS!

Tours Nearby