Tibet, China

shutterstock_1371127311-slide-lhasa-tibet-potala-palace-holy-panoPotala Palace detail, Tibettibet-cruisetour-tips-3tibet-mountains-base-camp-flags-pax-trek.jpg.pagespeed.ce.5EPPQ3LTW0tibet5home-XSWOWH-m4Bm7_jnamtso-lake-tibet-china (5)namtso-lake-tibet-china (16)(1)namtso-lake-tibet-china (26)(1)15686463641_d21089ec37_bNorbulingka-gardenjokhang-temple-interiorjowo-rinpocheTibetan-Market_20951Pandas (PRNewsFoto/GO CHENGDU)CHENGDU, CHINA - SEPTEMBER 19:  A Giant Panda cub is seen on show at China's largest breeding Programme at Chengdu Research Base Of Giant Panda Breeding on September 19, 2007 in Chengdu, China. Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding is dedicated to the conservation of native Chinese endangered species including the giant panda and red panda at its 105 hectacre site.  (Photo by Paul Gilham/Getty Images)maxresdefault8631437486314384chengdu-pedestrian_streetimages140214115858_8000sichuan-opera-mask-changing-768001aa0ba5c851380f67802
Loading Maps

Tour Descriptions

** ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ **
*สัมผัสความงามของพระราชวัง "โปตาลา" พระราชวังที่อยู่สูงที่สุดในโลก
*เยี่ยมเยือน "วัดโจคััง" วัดที่ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจของชาวธิเบต
*ชมความงามของ "ทะเลสาบ น่ามู่ซั่ว" ทะเลสาบฟ้าประทาน
*นอนโรงแรมหรู ระดับ 5 ดาว " BRAHMAPOTRA HOTEL "
*เดินเล่นช้อปปิ้งถนนคนเดินชุนซีลู่
*ชมหมีแพนด้า ณ "ศูนย์หมีแพนด้า" เฉิงตู
*ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากากอันน่าทึ่ง

กำหนดวันเดินทาง: ปี 2560
เดือนกันยายน : 17-22 : 40,799 .-
เดือนตุลาคม : 15-20 : 40,799 .-

Day 1: กรุงเทพฯ –เฉินตู

Time Description
15.30 คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ ) ชั้น 4 ประตู 9บริเวณ ISLAND-WโดยสายการบินSICHUAN AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัท Prime Destination Travel คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กับท่าน
18.40 เหิรฟ้าสู่เมืองเฉินตู โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINESเที่ยวบินที่ 3U8146
22.25 ถีงท่าอากาศยานซวงหลิงเมืองนครเฉินตูเมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชากรหนาแน่นที่สุดของประเทศจีนที่มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรมหลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก พักที่ HANGKONG HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 3 ดาว (โรงแรมที่สายการบินจัดให้)

Day 2: เฉินตู-ลาซา-ตำหนักนอร์บุหลิงฆา

Time Description
07.00 รับประทานอาหารเช้า(แบบกล่อง)
08.30 ออกเดินทางสู่ นครลาซา (ทิเบต)โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINESเที่ยวบินที่ 3U8697
10.55 เดินทางถึง สนามบินก่งก่า นครลาซา เมืองหลวงของเขตปกครองตนเองทิเบต ดินแดนสวรรค์บนฟ้าที่เรียกขานกันว่า “หลังคาโลก” ตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 3,650 เมตร
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13.00 - 18.00 นำท่านชม ตำหนักนอร์บุหลิงฆา ซึ่งเป็นพระราชวังฤดูร้อน (นอร์บุหลิงฆา แปลว่า สวนอัญมณี) สร้างขึ้นในช่วงหลังศตวรรษที่ 18 โดยดาไลลามะที่ 7 และดาไลลามะองค์อื่นๆ ได้สร้างต่อเติมขึ้นมาเรื่อยๆ ชมบัลลังก์เทวราชและงานจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับประสบการณชีวิตในแง่มุมต่างๆ
19.00 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักที่BRAHMAPOTRA HOTELหรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว หมายเหตุ : คืนนี้ขอให้ท่านพักผ่อนให้เต็มที่เพื่อปรับสภาพร่างกาย เนื่องจากลาซาเป็นเมืองที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลมาก จึงมีแรงกดอากาศต่ำ มีออกซิเจนน้อย ร่างกายระยะแรกอาจมีอาการอ่อนเพลีย บางท่านอาจจะปวดศีรษะ หรือท้องเสีย ท้องอืด หรือคลื่นไส้ อาเจียน จึงควรนอนพักผ่อนให้มากพอ เมื่อตื่นขึ้นมาจะได้สดชื่น สำคัญ ไม่ควรสูบบุหรี่และดื่มสุรา ไม่ควรอาบน้ำในคืนนี้ ถ้าอาบน้ำ อย่าให้นานเกิน 5-10 นาที

Day 3: พระราชวังโปตาลา-วัดโจคัง-ตลาดแปดเหลี่ยม

Time Description
07.00 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00-12.00 นำท่านเที่ยวชม พระราชวังโปตาลา (พระราชวังฤดูหนาว)ตั้งอยู่บนยอดเขาแดงซึ่งมีความสูงประมาณ 117 เมตร พระราชวังโปตาลาเป็นอาคารสูง 13 ชั้น ยาว 400 เมตร กว้าง 350 เมตร มีห้องต่าง ๆ 1,000 ห้อง เริ่มสร้างเมื่อ ค.ศ.ที่ 7 โดยกษัตริย์ กษัตริย์ซงจั้นกันปู้
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13.00-18.00 นำท่านชม วัดโจคัง ภาษาจีนเรียก วัดต้าเจ้าซื่อ เป็นวัดที่ถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจ และศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของชาวทิเบต สร้างในสมัยของกษัตริย์ซงจ้านกันปู้ เพื่อไว้เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปที่มเหสี ศิลปะการก่อสร้างมีจุดเด่นตรงที่นำเอาศิลปะของ 4ชาติมาผสมกันคือ ทิเบตจีนเนปาลและอินเดีย จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นมืองนานาชนิดที่ ตลาดแปดเหลี่ยม ที่ล้อมรอบวัดโจคัง ซึ่งจะมีสินค้าพื้นเมืองนานาชนิดและเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในนครลาซา
19.00 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักที่BRAHMAPOTRA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว

Day 4: ลาซา-นั่งรถไฟไป-ดัมซุง-ทะเลสาบน่ามู่ชั่ว-ลาซา

Time Description
08.00 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
09.00-12.00 นำท่านนั่งรถไฟจากสถานีรถไฟลาซา สู่สถานีรถไฟดัมซุง(ที่นั่งแบบ Hard Seat)(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30ชั่วโมง)
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13.00-18.00 นำท่านชม ทะเลสาบน่ามู่ชั่ว ตั้งอยู่บนที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบต มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 4718 เมตร เป็นทะเลสาบน้ำเค็มใหญ่อันดับ 3 ของโลก และสูงที่สุดในโลก น่ามู่ชั่วเป็นภาษาทิเบต แปลว่าทะเลสาบบนสวรรค์ หรือทะเลสาบเซียนชาวทิเบตเชื่อมาแต่ไหนแต่ไรว่า การเดินวนภูเขาและทะเลสาบถือเป็นศาสนกิจอันศักดิ์สิทธิ์ สามารถขจัดบาปกรรมและเสริมบุญบารมี และถือเป็นการปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับ เมืองลาซา(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4ชั่วโมง)
19.00 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักที่BRAHMAPOTRA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว

Day 5: ลาซา-เฉินตู-ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่)-ถนนคนเดินชุนซีลู่-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก

Time Description
07.00 รับประทานอาหารเช้า (แบบกล่อง)
10.35 ออกเดินทางสู่ เฉินตู โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINESเที่ยวบินที่ 3U8698
1235 เดินทางถึง เฉินตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวน
13.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
14.00-18.00 นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่)ที่นี่มีหมีแพนด้ากว่า 20 ตัว หมีแพนด้าเป็นสัตว์สงวนหายากมีกำเนิดในมณฑลเสฉวน มีลูกยากเพราะอุณหภูมิในร่างกายที่พร้อมจะตั้งท้องมีเพียง 3 วันใน 1 ปี และจะตกลูกครั้งละประมาณ 2 ตัว ตัวที่แข็งแรงเพียงตัวเดียวเท่านั้นจะอยู่รอด อาหารโปรดของหมีแพนด้าคือไผ่ลูกศร รัฐบาลจีนได้ใช้หมีแพนด้าเป็นสื่อการผูกมิตรไมตรีกับประเทศต่างๆจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินชุนซีลู่ ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ มากมาย ทั้งแบรนด์ต่างประเทศ และในประเทศ อาทิ เสื้อผ้า, รองเท้า, เครื่องหนัง, กระเป๋าเดินทาง, นาฬิกา, เกมส์, ของที่ระลึกต่างๆ ฯลฯ ตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านชม โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ที่ใช้ศิลปะพร้อมความสามารถในการเปลี่ยนหน้ากากแต่ละฉากภายในเสี้ยววินาที โดยที่ไม่สามารถจับตาได้ทัน เป็นการแสดงที่สงวนและสืบทอดกันมาภายในตระกูล หลายชั่วอายุคน ไม่ถ่ายทอดให้บุคคลภายนอกทั่วไป พักที่GRAND METRO PARK GUODONG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว

Day 6: ถนนโบราณจินหลี่-เฉิงตู-กรุงเทพฯ

Time Description
07.00 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
08.00-12.00 นำท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้งถนนโบราณจินหลี่ เป็นถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไว้ได้เป็นอย่างดี มีสินค้าต่างๆมากมายให้ท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
12.00 บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารลิ้มรสอาหารพิเศษ...สมุนไพรจีน สมควรก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินซวงหลิงเมืองนครเฉินตู
16.05 เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินSICHUAN AIRLINESเที่ยวบินที่ 3U8145
17.25 ถึงท่าอากาศยานสุววณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ.....

Condition

หมายเหตุ ราคาทัวร์นี้ไม่แจกกระเป๋า/ไม่มีราคาเด็กซึ่งราคาทัวร์ดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้)

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการรวมถึงค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
2.ค่าวีซ่าจีน ปกติ 4 วันทำการราคา 1,500 บาท (พาสปอร์ตไทย)
3.ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) , อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
4.ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
5.น้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 23กิโลกรัม จำนวน 1 ใบ สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่อได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม , ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
6.ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ้มครองผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอายุสูงกว่า 70 ปี ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรรมธรรม์ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ** ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้คลอบคลุมในเรื่องของสุขภาพ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตราเบี้ยประกันเริ่มต้นที่ 330 บาท ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเดินทาง
การประกันไม่คุ้มครอง
กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม
1.ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
2.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
3.ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
4.กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์,หัวหน้าทัวร์และคนขับรถ รวม 180 หยวนต่อคน(เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่)
5.ค่า VAT 7 % หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้นเงื่อนไขการให้บริการ
1. ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน
2. เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน
3. คณะทัวร์ครบ 10 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ
4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
5. การยกเลิก
5.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
5.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
5.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
5.4 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
6.5 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
หมายเหตุ
1. จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำผู้ใหญ่ 10ท่านขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
4. บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน,การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบินจะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้นแต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบันหากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
8. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
11. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
12. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
13.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อความซึ่งถือเป็นสาระสำหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนำสัมมนา และการเดินทางที่มีความชำนาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผู้มีอำนาจทำการแทนประจำประเทศไทย (โดยไม่จำต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

เอกสารในการทำวีซ่าจีนสำหรับหนังสือเดินทางไทย (กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าเดี่ยว)
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน สัญชาติไทย(หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชำรุดใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าเกิดการชำรุด เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้)
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเท่านั้น ยิ้มห้ามเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้าและใบหูทั้งสองข้างชัดเจน และห้ามสวมเสื้อสีขาว เช่น เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ ไม่สวมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์
4. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรุณากรอกข้อมูลจริงให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง)
5. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีเดินทางใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี้
5.1 เดินทางพร้อมพ่อแม่ / เดินทางพร้อมพ่อ หรือ แม่
5.1.1 สำเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
5.1.2 สำเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
5.1.3 สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
5.1.4 กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
5.2 เดินทางพร้อมญาติ
5.2.1 สำเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
5.2.2 สำเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
5.2.3 สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
5.2.4 กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทำที่เขตหรืออำเภอเท่านั้น
6. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ เดินทางใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี้
6.1 ใบอนุญาติการทำงานตัวจริงเท่านั้น ! ! ต่ออายุการทำงานแล้วไม่ต่ำกว่า 3 – 6 เดือน
6.2 หนังสือรับรองการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต์
6.3 สำเนาตั๋ว + ใบจองโรงแรม
6.4 สำเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปัจจุบัน ขั้นต่ำ 100,000 บาท
6.5 กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรส
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้
• หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท
• หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม 100 บาท
หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาติการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
1. กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
2. สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า
3. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 7 วันทำการ (ก่อนออกเดินทาง)
4. โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
5. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APECในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าจีน ท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทำบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้
• ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
• นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
• นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
• นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
(ต่างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลีลิทัวเนีย ลัตเวียลักเซมเบิร์ก มอลต้า
เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกสสโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย
ไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้)
**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**
***พาสปอร์ต ควรมีอายุใช้งานเหลือเกิน 6 เดือนมิฉะนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน***

ผู้เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี้!!!!
**เนื่องจากสถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี้**
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)
( MISS. / MRS. / MR.) NAME.....................................................SURNAME............................................................
สถานภาพ โสด  แต่งงาน  หม้าย  หย่า
 ไม่ได้จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส........................................................................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
....................................................................................................................................................................................................................รหัสไปรษณีย์.............................. โทรศัพท์บ้าน...........................มือถือ..................................
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
......................................................................................................................................................................................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ..........................โทรศัพท์บ้าน
ชื่อสถานที่ทำงาน / สถานศึกษา(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)...................................................................................
ตำแหน่งงาน...................................................................................................................................................................
ที่อยู่สถานที่ทำงาน / สถานศึกษา(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)……… …………...….....……………………………
.................................................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร.......................
(สำคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน)
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่  ไม่เคย  เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว
เมื่อวันที่................ เดือน.........................ปี........................... ถึง วันที่.......................เดือน.......................ปี...............
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่ ไม่เคย  เคย โปรดระบุ
เมื่อวันที่............... เดือน.........................ปี........................... ถึง วันที่.......................เดือน.......................ปี...............
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่านพร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...............................................................SURNAME........................................................................
RELATION...................................................................................................................................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.) NAME................................................................SURNAME........................................................................
RELATION...................................................................................................................................................................
หมายเหตุ
กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์ เบอร์ที่ทำงาน มือถือ บ้าน และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพื่อใช้ในการขอยื่นวีซ่า
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทำให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้(โปรดทำตามระเบียบอย่างเคร่งครัด)
** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033
Available
Not Available
Selected

Tour Informations

Tour type: Specific Date
Maximum People: 20
Location: China, Tibet
Rate:

Place Order

Departure date:
Arrive date:
Adults:
Children:

You are booking for Tibet Attraction

Paypal

Important: You will be redirected to PayPal's website to securely complete your payment.

Submit

Tours Reviews

There is no review
You must log in to write review

Comments

comments

LAST MINUTE DEALS!