Belgium

2009-crop-405x266x9061423_177241_EN_Aircraft-Luxembourg-StockholmDamFlower display 2008 at Brussels Grand Place4762985141_2dcc03cb784892905376_5dd604e0c8_b4998506878_9bbd3bdbf3_ba-boppardAtom1.jpgAtomiumboppardboppard_rhine_bteCologne CathedralCologne.Cathedral.original.22182copyright_gregory_mathelot_-_dsc2727_-_009Elizabeth's Gatefrankfurt_corpus_christi_1frankfurt_enjoy-sunshine-in-frankfurt-park_920x500Frankfurt-Germany-1024x576grand-placeHeidelbergHeidelberg-citypageHeidelberger-Schloss_Jan-Beckeistock-tulip-gardens-main-photoKeukenhof-Garden-AmsterdamKeukenhof-Gardens-Amsterdamla_grand_place_de_bruxelles_by_marinaferreira-d4bvkz1Lux 0244 Luxembourg City, Grund, bridge over Alzette riverLUXEMBOURG-CAROUSEL-2Manneken-Pismcarthurglen-designer-outlet-roermond-dor-xmas-1National-Monument-On-Dam-SquareBild im Auftrag uebermittelt. Fuer den Inhalt ist allein das berichtende Unternehmen verantwortlich.

Designer Outlet Center Roermond

presstext.deromer frankfurtsaveblogfeatureimage_dea7ae4b-5aa2-4578-acfe-8c20eb3fcc13Schloss-Heidelberg-von-oben_d3e40484basite_0292_0013-750-0-20151105100652tour_56177a41c1cb7Tulip-Cruise-Zaanse-SchansWindmills_Zaanse_Schans_72dpi_1280x860px_EZaanse-Schans-windmills-YourTripIdeas
Loading Maps

Tour Descriptions

*** ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ ***
นำท่านบินตรงสู่กรุงบรัสเซล (Brussel) ประเทศเบลเยี่ยม โดยสายการบินไทย ด้วยโปรแกรมเที่ยวสบายๆไม่เหนื่อย เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ (Grand Place) จัตุรัสที่กล่าวขานว่าสวยที่สุดในยุโรป แวะทักทายน้องเล็กของประเทศในกลุ่ม เบเนลักซ์ที่ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) กลางหุบเขาอันสวยงาม นำท่านล่องเรือ Rhine Cruise ชมความงามสองฝากฝั่งแม่น้ำไรน์ เข้าชมปราสาท อันโดดเด่นเป็นสง่าที่ไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle)นำท่านชมความยิ่งใหญ่ของ มหาวิหารโคโลญ (Cologne Cathedral) ล่องเรือเที่ยวอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) ดินแดนแห่งเสรีภาพ

กำหนดวันเดินทาง: ปี 2560
เมษายน : 7-14, 10-17 เทศกาลดอกไม้ : 76,900 บาท

***งานเทศกาลดอกไม้ที่เนเธอร์แลนด์ มีตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม – 21 พฤษภาคม 2560***

Day 1: กรุงเทพฯ

Time Description
21.30 คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่ Prime Destination Travel คอยอำนวยความสะดวก

Day 2: กรุงเทพฯ – บรัสเซลส์ – อะตอมเมี่ยม– ลักเซมเบิร์ก

Time Description
00.30 ออกเดินทางสู่กรุงบรัสเซลส์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 934
07.40 ถึงสนามบินบรัสเซลส์ (Brussel) ประเทศเบลเยี่ยม (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต้ จากนั้นนำท่านชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ อนุสรณ์อะโตเมี่ยม (Atomium) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ในการจัดงานแสดงสินค้าโลก“เอ็กซ์โป” เมื่อปี ค.ศ.1958 ถูกสร้างขึ้นโดยจำลองโลหะในลักษณะใสเหมือนคริสตัล โดยขนาดใหญ่กว่าโมเลกุลของจริงถึง 165 พันล้านเท่า
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13.00 - 18.00 นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่กรุงลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ประเทศ ลักเซมเบิร์ก นครรัฐที่มีพื้นที่ขนาดเล็กที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป (2,586 ตร.กม.) ผ่านชมย่านเมืองเก่าแห่งลักเซมเบิร์ก เมืองแห่งแกรนด์ดยุค ผ่านชมสะพานสมัยโรมัน โบสถ์โนเตรอะดาม ประติมากรรมสำริดของแกรนด์ดัชเชส ชาร์ล็อตต์ ศาลาว่าการเมือง พระราชวังที่ประทับของแกรนด์ดยุค อาคารรัฐสภา โบสถ์เซนต์ไมเคิล และป้อมปราการสมัยโรมัน ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองที่บ้านเรือนตั้งเรียงรายอยู่ในแนวหุบเขาดูสวยงามยิ่ง
20.00 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง นำคณะเข้าสู่ที่พัก โรงแรม NOVOTEL KIRCHBERG หรือเทียบเท่า

Day 3:ลักเซมเบิร์ก – ไฮเดลเบิร์ก– แฟรงก์เฟิร์ต

Time Description
07.00 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00–12.00 นำท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg) เป็นเมืองที่สุดแสนโรแมนติก ตั้งอยู่บริเวณฝั่งแม่น้ำเน็กคาร์ (Neckar River) อดีตเมืองศูนย์กลางการศึกษาที่สำคัญของเยอรมัน เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์ก ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเยอรมัน ด้วยความสวยงามของเมืองนี้ทำให้มีนักท่องเที่ยวนับล้านคนในแต่ละปีต้องมาเยือนเมืองแห่งนี้ แล้วนำท่านผ่านชมย่านการค้าและแหล่งรวมของนักศึกษานานาชาติ จากนั้นนำเข้าชมปราสาท ไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle) ที่สร้างขึ้นอยู่บนเชิงเขาเหนือแม่น้ำเน็กคาร์ ซึ่งสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองได้โดยรอบ โดยตัวปราสาทสร้างด้วยหินทรายสีแดงซึ่งมีอายุกว่า 900 ปี ชมประตูคืนเดียว (Elisabeth’s Gate) ที่สร้างขึ้นโดยคำสั่งของพระเจ้าเฟเดอริก ที่สร้างเพื่อเป็นของขวัญวันเกิดแด่ พระมเหสี อลิซาเบธ ซึ่งสร้างเสร็จภายในคืนเดียว จากนั้นชมถังไวน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีความจุถึง 220,000 ลิตร
12.00–13.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย
13.00 - 18.00 นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่นครแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt) ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ที่สำคัญของเยอรมนีนำชมจัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg) ซึ่งเป็นจัตุรัสที่เก่าแก่ที่สุดในเมือง ด้านข้างก็คือ THE ROMER หรือ Frankfurt City Hall หรือศาลาว่าการเมือง ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรัส ผ่านชมสถานีรถไฟแฟรงก์เฟิร์ต ซึ่งถือได้ว่าเป็นสถานีรถไฟต้นแบบของหัวลำโพงในประเทศไทย โดยครั้งเมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลที่ 5 เชิญเดินเล่นย่านถนน ZEIL ที่มีห้างสรรพสินค้าที่ทันสมัยและร้านค้ามากมาย ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแฟชั่นหลากหลาย
19.00 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร แล้วเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม QGREEN HOTEL BY MELIA หรือเทียบเท่า

Day 4: แฟรงก์เฟิร์ต – ล่องเรือแม่น้ำไรน์ – โคโลญ

Time Description
07.00 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00–12.00 นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ท่าเรือบ๊อบพาร์ด (Boppard) นำท่านล่องเรือชมความสวยงามของแม่น้ำไรน์ แม่น้ำสายสำคัญที่สุดสายหนึ่งของยุโรป ชมทัศนียภาพอันสวยงามตลอดสองฟากฝั่งแม่น้ำ ผ่านแหล่งปลูกองุ่นที่ใช้ผลิตไวน์ขาวอันมีชื่อเสียงที่สุดของเยอรมัน เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของไร่องุ่น ปราสาทของโบราณอายุกว่า 600 ปี และอาคารบ้านเรือนของอดีตเหล่าขุนนางเยอรมนีที่เรียงรายอยู่สองฟากฝั่งแม่น้ำ ผ่านบริเวณผาหินโลเรอไลย์ (Loreley rock) ซึ่งมีตำนานเรื่องเล่าขานอันลึกลับของเสียงสะท้อนที่เกิดขึ้นบริเวณนั้น และขึ้นฝั่งที่ ท่าเรือเซนต์กอร์ (St. Goar)
12.00 - 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (ขาหมูเยอรมัน)
13.00 - 18.00 ท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญ (Cologne) เมืองสำคัญริมแม่น้ำไรน์ และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 4 ของประเทศเยอรมนี ศูนย์กลางทางการค้า งานศิลปะ และอุตสาหกรรม ทั้งยังเป็นแหล่งผลิตน้ำหอมออดิโคโลญ 4711 อันลือชื่อ นำเที่ยวชมตัวเมืองโคโลญ เมืองเก่าสมัยโรมันเรืองอำนาจ ถ่ายรูปกับมหาวิหารโคโลญ (Cologne Cathedral) โดยเริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 1248 แต่มีปัญหาให้ต้องหยุดพักการก่อสร้างไปบ้าง จึงต้องใช้เวลากว่าหกร้อยปีจึงสร้างเสร็จสมบูรณ์ และ สร้างเสร็จในปี 1880 มหาวิหารโคโลญเป็นศาสนสถานของคริสต์ศาสนาโรมันคาทอลิก นับเป็นวิหารที่ใหญ่และสูงที่สุดในโลกในสมัยนั้น ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธิก เป็นหอคอยแฝดสูง 157 เมตร กว้าง 86 เมตร ยาว 144 เมตร สร้างเพื่ออุทิศให้นักบุญปีเตอร์ และพระแม่มารี
19.00 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม MERCURE SEVERINSHOF CITY หรือเทียบเท่า

Day 5:โคโลญ – ช๊อปปิ้ง Roermond Outlet – เทศกาลดอกไม้ – หมู่บ้าน กังหันลมซานสคันส์ – อัมสเตอร์ดัม

Time Description
08.00 - 12.00 นำท่านสู่ McArthurGlen Designer Outlet Roermond ประเทศเนเธอร์แลนด์ เอาท์เลทขนาดใหญ่ที่เป็นแหล่งช๊อปปิ้งของคนเนเธอร์แลนด์, เยอรมัน และ เบลเยี่ยม ที่นิยมมาเลือกซื้อสินค้าราคาย่อมเยานานาชนิด อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ อาทิเช่น GUCCI, PRADA, BALLY, HUGO BOSS ,BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, VICTORIANOX, GEOX, GUESS, LACOSTE , NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื่นๆอีกมากมาย
12.00 อิสระอาหารกลางวัน ภายในเอาท์เลท เพื่อไม่รบกวนการช๊อปปิ้ง
13.00-18.00 จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่กรุงอัมสเตอดัม (Amsterdam) เมืองแห่งแสงสี และอิสรเสรีภาพ ของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก นำท่านผ่านชมเมืองที่มากมายไปด้วยพิพิธภัณฑ์ระดับโลกต่างๆ มากมาย ***งานเทศกาลดอกไม้ที่เนเธอร์แลนด์ มีตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม – 21 พฤษภาคม 2560*** ***คณะเดินทางวันที่ 22 มี.ค.2560 เป็นต้นไป นำท่านเดินทางสู่เทศกาลดอกไม้ที่สวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) มีพื้นที่กว่า 200 ไร่ เชิญอิสระตามอัธยาศัยกับการชื่น ชมความสวยงามของดอกไม้นานาพันธุ์หลากสีที่ ท่านจะชื่นชอบและประทับใจ เพลิดเพลินกับหมู่มวลของดอกทิวลิป หลากหลายสีสันและไม้ดอกนานาพันธุ์ที่บานสะพรั่งอยู่ในสวนสวยและเรือนกระจก เช่น ไฮยาซินธ์ จิเรเนียม ลิลลี่ เป็นต้น*** จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ (Zaanse Schans) ให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับกังหันลม สัญลักษณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของชาวดัตช์ และชมการสาธิตวิธีการผลิตรองเท้าไม้ของชาวดัตช์ที่ใช้ใส่ในชีวิตประจำวันในงานอาชีพต่างๆพร้อมเชิญเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึก แล้วนำท่านเดินทางต่อสู่กรุงอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) เมืองหลวงของเนเธอร์แลนด์
19.00 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม GRAND AMSTELVEEN HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 6:อัมสเตอร์ดัม– ล่องเรือ –จัตุรัสดัมสแควร์ – บรัสเซลส์ – จัตุรัสกรองด์ปลาซ

Time Description
07.00 รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ
08.00-12.00 ชมเมืองอัมสเตอร์ดัมโดยการล่องเรือหลังคากระจก ลัดเลี้ยวเข้าตามลำคลอง สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ รวมทั้งสภาพบ้านเรือนเก่าแก่อันงดงามสืบทอดมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 และทัศนียภาพของบ้านเรือนอันสวยงามอย่างมีเอกลักษณ์ นำเข้าชมสถาบันสอนการเจียระไนเพชรที่มีชื่อเสียงท่านจะได้สัมผัสและเรียนรู้พื้นฐานในการดูและการเจียระไนเพชรในรูปแบบต่างๆ พร้อมกันนั้นยังได้มีโอกาสเลือกซื้อเพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และท่านสามารถเลือกชมสินค้าอื่น อย่างนาฬิกายี่ห้อดังมากมาย อาทิ เช่น ROLEX,PANERAI,TAG HEUER, IWC, PIAGET, LONGINES, OMEGA, TISSOT, CARTIER, BREITLING, CHOPARD รวมไปถึงนาฬิกาแฟชั่นอย่าง GUCCI,DIESEL, DKNY, CHANEL, ICE ,EMPORIO ARMANI, SWATCH, MICHEAL KORS, TOMMY HILFIGER ฯลฯ จากนั้นนำท่านเดินเที่ยวชมและเลือกซื้อสินค้าที่บริเวณจัตุรัสดัมสแควร์ (Dam Square) ศูนย์กลางของเมืองที่มีอนุสรณ์สงครามเพื่อรำลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 2 และอดีตศาลาว่าการเมืองที่หลุยส์ โบนาปาร์ต เคยใช้เป็นพระราชวังหลวงในช่วงที่จักรพรรดินโปเลียนแห่งฝรั่งเศสเรืองอำนาจ
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13.00-18.00 นำท่านเดินทางโดยรถบัสสู่กรุงบรัสเซลส์ (Brussels) เมืองหลวงของ ประเทศเบลเยียม นำท่านเข้าสู่จัตุรัสกลางเมืองจัตุรัสกรองด์ปราซ (Grand Place) ที่มีชื่อเสียงกล่าวขานกันว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป ชมศาลาว่าการเมืองและอาคารที่สวยงามโดยรอบจัตุรัส นำชมและถ่ายรูปกับแมเนเกนพีส (Manneken pis) ซึ่งเป็นประติมากรรมเด็กชายตัวเล็กๆกำลังยืนแอ่นตัวปัสสาวะอย่างน่ารัก ถือเป็นรูปปั้นผู้สร้างประวัติศาสตร์และตำนานพื้นเมืองของชาวเบลเยี่ยม
19.00 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม RAMADA BRUSSELS WOLUWE HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 7:บรัสเซลส์ – สนามบิน

Time Description
07.00 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
9.30 นำท่านเดินทางสู่สนามบรัสเซลส์ เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทำคืนภาษี (Tax Refund) และได้ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี
13.30 ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 935 ***คณะตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย.60 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 13.10 และถึง กรุงเทพฯ เวลา 06.10 น.***

Day 8: กรุงเทพฯ

Time Description
05.35 ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวัสดิภาพ

Condition

อัตราค่าบริการรวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
2.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3.ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
4.ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
5.ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
6.ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
7.ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
9. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเชงเก้น
10.ค่าทิปพนักงานขับรถตลอดรายการเดินทาง
11.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการไม่รวม
1.ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
3.ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (โดยมาตรฐาน 3 ยูโร ต่อคน ต่อวัน: 7 x 3 = 21 ยูโร หรือประมาณ 700 บาท)
4.ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
1.ชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
2.ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่า ภายใน3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
3.เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที
4.หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่นรายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
6.หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด


กรณียกเลิก
1.แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2.แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
3.แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
4.แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
5.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (30ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
6.กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ
7.กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน
8.กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
9.กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ
1.ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำ เงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ ขอสงวนสิท์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะปกติการเดินทางท่องเที่ยวกับคณะจะใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู)
2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนา เข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองได้พิจารณาแล้ว
3. บริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจา นวนทั้งหมด หรือบางส่วน และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ทางสถานฑูตงดออกวีซ่าให้กับท่าน อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พา นักอยู่ในประเทศไทย
5.รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ
6.เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทจะคา นึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสา คัญ เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ำยกับบริษัทตัวแทนในต่ำงประเทศ ท่านไม่สำมารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใช้บริการน้นั ที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ายที่เกิดขึ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 10 วัน

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าเข้าพัก 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจำเป็นต้องแยกห้องพักเนื่องจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจัดหาได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยกห้องพัก
2.โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ
3.กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
4.โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน
1.ทางบริษัทได้สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
2. หากตั๋วเครื่องบินทำการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย
3.นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอำนาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น

ข้อความซึ่งถือเป็นสาระสำหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนำสัมมนา และการเดินทางที่มีความชำนาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผู้มีอำนาจทำการแทนประจำประเทศไทย (โดยไม่จำต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญเอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น (เยอรมนี)
*** ยื่นวีซ่าเดี่ยวแสดงตนที่สถานทูตเยอรมนี ***
ใช้เวลาทำการอนุมัติวีซ่านับจากวันยื่นประมาณ 7 วันทำการ
เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเว้น เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจริง 1 ชุด และสำเนา 1 ชุด

1.หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะต้องไม่ชำรุด(หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย)
2.รูปถ่าย รูปถ่ายสี หน้าตรงขนาด 1.5x2 นิ้ว ใบหน้า 90 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่รูปถ่าย จำนวน 2 ใบ ห้ามตกแต่งรูป ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั้นห้ามสวมแว่นตา หรือเครื่องประดับ , ต้องไม่เป็นรูปสติ๊กเกอร์ แนะนำให้ลูกค้าไปถ่ายในสถานฑูตนะคะ 180 บาทจำนวน 4 รูปนะคะ
3.หลักฐานการทำงาน
-เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สำเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403)
-กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทำงาน พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน สัญญาเช่าที่ โฉนดที่ดิน เป็นตัน
-เป็นพนักงาน หนังสือรับรองการทำงาน จากบริษัทฯ ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทำงาน
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต
ใช้คำว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)
-กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (สถานทูตไม่รับเอกสารที่เป็นบัตรนักเรียน ไม่ว่าเป็นช่วงปิดเทอมและต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือนก่อนยื่นวีซ่า)
-กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสำเนาบัตรข้าราชการบำนาญมาด้วย
4.หลักฐานการเงิน
4.1 สำเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ ส่วนตัวของผู้เดินทาง ถ่ายสำเนาย้อนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกค้าทำรายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชีภายใน 15 วัน ก่อนวันนัดสัมภาษณ์
ยอดเงินสุดท้ายที่ลูกค้าอัพเดท 15 วันก่อนยื่น ต้องมียอดเงินที่ครอบคลุมค่าทัวร์ด้วยนะคะ
*** ไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน และฝากประจำ ***
• หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาถ่ายสำเนามาทั้ง 2 เล่ม
• หากในสำเนาบัญชีบุ๊คแบ๊งค์ของลูกค้ามีการแสดงยอดเงินไม่ครบ 6 เดือนล่าสุด (เดือนต่อเนื่องด้วยนะคะ) แนะนำให้ขอเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พร้อมปรับยอดเงิน 15 วันก่อนวันนัดสัมภาษณ์
4.2 หากต้องรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลอื่นในคณะ ต้องทำเป็นหนังสือรับรองค่าใช้จ่าย (BANK GUARANTEE) ที่ออกจากทางธนาคารเท่านั้น ระบุชื่อเจ้าของบัญชี และบุคคลที่เจ้าของบัญชีออกค่าใช้จ่ายให้โดยชัดเจนฉบับภาษาอังกฤษ ต้องสะกดชื่อ-สกุลให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต
5. กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอำเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา)พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย
- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอำเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย
- หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอำเภอต้นสังกัด พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา
- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว
***กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี บิดาและมารดาเซ็นชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า พร้อมกับเดินทางมาสัมภาษณ์กับบุตรที่สถานทูตด้วย

เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม
แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าเชงเกนประเทศเยอรมนี
(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เนื่องจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน)

ชื่อ – นามสกุล ผู้เดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………….

1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………..
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………
3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………
4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………….
5. สถานที่เกิด (จังหวัด) ………………………………………………………………………………………..
6. ประเทศที่เกิด………………………………………………………………………………………………….
7. สัญชาติปัจจุบัน ...............................สัญชาติโดยกำเนิด หากต่างจากปัจจุบัน……………………………
8. เพศ ชาย หญิง
9. สถานภาพ โสด แต่งงาน (จดทะเบียน) แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)
หย่า แยกกันอยู่ หม้าย (คู่สมรสเสียชีวิต)
อื่นๆ (โปรดระบุ)…………….
10. ในกรณีเป็นผู้เยาว์ กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู่(หากต่างจากผู้ขอ) และสัญชาติของผู้มีอำนาจปกครอง/ดูแลผู้เยาว์
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………......
11. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ขอ
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย์…………………
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.....................................................
12. อาชีพปัจจุบัน........................................................................................................
13. ชื่อบริษัทที่ทำงาน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ / สำหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ ที่อยู่ของสถาบันศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย์……….……
14. วีซ่าเชงเกนที่เคยได้รับในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
ไม่เคย
เคยได้ ใช้ได้ตั้งแต่วันที่.......................................ถึงวันที่..............................................
15. เคยถูกพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี้
ไม่เคย เคย (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)................................................


16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................
17. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพระหว่างการเดินทางและพำนักอยู่ของผู้ร้องขอ
ตัวผู้ขอวีซ่าเอง มีผู้อื่นออกให้(ญาติ/บริษัท/องค์กร)
กรุณาระบุชื่อ ......................................................
สิ่งที่ช่วยในการดำรงชีพ …………………………………………………..….
เงินสด สิ่งที่ช่วยในการดำรงชีพ
เช็คเดินทาง เงินสด
บัตรเครดิต ที่พักที่มีผู้จัดหาให้
ชำระค่าที่พักล่วงหน้าแล้ว ค่าใช้จ่ายทั้งหมดระหว่างพำนักมีผู้ออกให้
ชำระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว ชำระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว
อื่นๆ (โปรดระบุ) อื่นๆ (โปรดระบุ)
************************************************
หมายเหตุ การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น
Available
Not Available
Selected

Tour Informations

Tour type: Specific Date
Maximum People: 30
Location: Germany, Netherlands, Belgium, Luxembourg
Rate:

Place Order

Departure date:
Arrive date:
Adults:
Children:

You are booking for Wonderful Belgium & Netherlands

Paypal

Important: You will be redirected to PayPal's website to securely complete your payment.

Submit

Tours Reviews

There is no review
You must log in to write review

Comments

comments

LAST MINUTE DEALS!